4 300 nya bostäder kan bli klara i år. Bostadsbyggandet i Göteborg ökar – under årets första halva blev över 2000 nya bostäder klara. Och enligt fastighetskontorets prognos kan det fortsätta öka, förutsatt att inte en vikande efterfrågan eller andra osäkerhetsfaktorer sätter käppar i hjulet.   

Nyproduktionen av bostäder i Göteborg ökade kraftigt under 2017 och har fortsatt ligga på en hög nivå. Just nu pågår exempelvis byggandet av 8000 bostäder, medan motsvarande siffra vid årsskiftet 2017/2018 var drygt 5000. Jämfört med de andra storstäderna sticker Göteborg ut – i både Stockholm och Malmö har både antalet bygglovsansökningar och antalet påbörjade bostäder minskat på senare tid.

Goda planmässiga förutsättningar
Och enligt Lukas Jonsson, som är utvecklingsledare på fastighetskontorets avdelning för analys och utredning, finns goda förutsättningar för att den höga byggtakten ska hålla i sig även under 2020. I alla fall om alla nybyggen som finns med i stadens detaljplaner verkligen byggs.

– Vi beräknar att cirka 4 300 bostäder kommer att färdigställas i år, och för 2020 är vår prognos 4 400. Det finns planmässiga förutsättningar för att bostadsbyggandet ska kunna öka också framöver, men också viss osäkerhet kopplat till marknadens efterfrågan samt den allmänna konjunkturen, säger han.

Hur stor är efterfrågan?
Trots den rådande bostadsbristen finns alltså en risk att planerade bostäder av marknadsmässiga skäl blir svåra att sälja eller hyra ut, vilket i sin tur kan leda till att de inte byggs.

– Nyproducerade bostäder är ju dyra vilket utesluter vissa grupper. De här marknadsmässiga osäkerhetsfaktorerna har inte kommunen rådighet över, och vi saknar tyvärr verktyg för att eliminera dem, säger Lukas Jonsson.

Byggs mest i Askim-Frölunda-Högsbo
En annan osäkerhetsfaktor är att många nya bostäder planeras i områden där många byggprojekt pågår samtidigt, vilket kan ge upphov till förseningar och andra problem.

Enligt fastighetskontorets prognos är Askim-Frölunda-Högsbo den stadsdel där det kommer byggas flest nya bostäder fram till 2022.