Det kommunala fastighetsförvaltaren Medichus har mätt radonhalten i sina cirka 160 fastigheter. I tolv fall låg mätvärdena över det gränsvärde på 200 bequerel per kubikmeter som infördes i somras.

I juli halverade Socialstyrelsen sitt rekommenderade riktvärde för radon från 400 bq/m3 till 200 bq/m3. Förändringen var en anpassning till de mål som riksdagen tidigare beslutat om. De innebär bland annat att radonhalten i alla bostäder senast 2020 ska ligga under 200 bq/m3.

Berggrund vanligaste källan

Medichus mätningar kan därför ses som en åtgärd för att uppnå det målet i god tid.

­ Det känns väldigt bra att det inte var fler fastigheter som låg över gränsvärdet. Det skulle kunna skapa en del oro hos våra kunder, säger miljösamordnare Lena Åvik på Medichus.

Radon är en gas som varken syns, luktar eller smakar. Mätningar är därför det enda sättet att upptäcka gasen som kan tränga in i hus från marken, via dricksvatten eller via byggnadsmaterial. Berggrunden är den vanligaste radonkällan i Sverige.

Orsakar lungcancer

Enligt Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet orsakas 400 av totalt 2.800 lungcancerfall varje år i Sverige av radon. Gasen är därmed näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer.

Vanliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet är att förbättra ventilationen eller att installera en radonsug. I vissa fall kan någon form av tätning av huset vara en lösning.

­ Om man har bra ventilation finns det oftast inga höga värden. Men vi misstänker att det i några av de fall vi upptäckt rör sig om markradon. De fortsatta undersökningarna får visa vilka åtgärder som är lämpliga, säger Lena Åvik.

I Sverige finns i dag 380.000-480.000 bostäder med för höga radonhalter. Med dagens saneringstakt kommer det att ta flera hundra år innan alla hus är åtgärdade.

Fotnot:
Från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer eventuellt kan påvisas tar det 15-40 år.