Satsning i stadsdelarna gav effekt. Antalet hushåll i Göteborg som behöver hjälp för att lösa sitt boende har minskat med nästan 30 procent på bara ett år. En viktig orsak är att kommunen i allt fler fall står som garant på hyreskontraktet.

Göteborgs Stads årliga mätning av bostadsbehovet, BoInvent 1, visar att antalet hushåll som behövt socialtjänstens hjälp med boende minskat med 29 procent jämfört med 2012, från 971 till 692.

En bidragande orsak är alltså att de så kallade kommunala kontrakten blivit allt fler under året.

Står som ”mellanhyresvärd”
– En engångssatsning i stadsdelarna har lett till att antalet kommunala kontrakt ökat kraftigt under 2013, från cirka 300 till drygt 400, säger Erik Gedeck, enhetschef på fastighetskontoret.

Kommunala kontrakt är sådana där fastighetskontoret står som ”mellanhyresvärd” i 18 månader, innan kontraktet förs över på hyresgästen. På så sätt har hyresvärden – för det mesta ett kommunalt bostadsbolag – garantier för att hyran betalas och lägenheten sköts under prövotiden.

Engångssatsningen bestod i att stadsdelsförvaltningarna gick igenom vilka hushåll man hade köpta boendelösningar för, men som skulle kunna föras över till kommunala kontrakt. Köpta boenden är till exempel hotell, privata boenden med tillsyn eller boenden inom sociala resursförvaltningen som stadsdelarna betalar för.

– Det handlar om personer som bott i köpta boenden som kommunen har betalat mycket pengar för, men där man inte haft något behov av tillsyn i boendet, säger Erik Gedeck.

– Kanske har det från början funnits ett tillsynsbehov som sedan försvunnit. Kanske har stadsdelen varit tvungen att hitta en akut lösning, som sedan hängt kvar. Och kommunala kontrakt går inte att få fram så snabbt.

Bostadsbolagen har en viktig roll
Sedan stadsdelarna identifierat de hushåll som skulle kunna få ett kommunalt kontrakt, har fastighetskontoret samordnat ett omfattande matchningsarbete.

– I den matchningen har Framtidenkoncernen haft en viktig roll, det är ju från de kommunala bostadsbolagen som lägenheterna kommer, konstaterar Erik Gedeck.

Räknat på helår innebär satsningen minskade kostnader motsvarande cirka 19 miljoner kronor. Men totalt köpte Göteborgs Stad boenden för 406 miljoner kronor under 2012. Till och med oktober i år är summan 354 miljoner kronor, så det är inte klart att det blir någon minskning av totalkostnaden i år.

Satsningen fanns med i den handlingsplan som ett antal förvaltningar och kommunala bolag i Göteborg arbetade fram och började genomföra 2012, kallad Rätt boende.

Ser nu över kriterierna
Erfarenheterna från Rätt boende ska nu tas till vara för att utveckla det löpande arbetet med bostadslösningar.

– Lärdomarna av det här projektet tar vi med oss in i framtiden, så vi kan säkra att fler personer blir aktuella för kommunala kontrakt, säger Erik Gedeck.

– Till exempel gör vi nu en översyn av kriterierna för vilka som kan få kommunala kontrakt.

Ett bra boendestöd spelar också stor roll. Tidigare har innehållet i kommunens boendestöd varierat mellan de tio stadsdelsförvaltningarna. Men från och med 2014 ska samtliga stadsdelar ha ett gemensamt basutbud för boendestöd.

Det finns alltså nästan 700 hushåll i Göteborg som behöver social hjälp med boendet. Av dessa bedöms cirka 80 personer sova mer ute än inne. Men ingen ska behöva sova i en trappuppgång eller på en parkbänk i vinter. Göteborgs Stad kan erbjuda alla hemlösa göteborgare tak över huvudet.

Stöd till fattiga EU-medborgare
Det händer dock att hemlösa tackar nej till det, kanske för att de inte vill ha kontakt med myndigheter. Uppsökarenhetens fältassistenter försöker därför motivera de personerna att ta emot hjälp.

Vad gäller fattiga EU-medborgare, har social resursnämnd tidigare beviljat 400 000 kronor till Räddningsmissionen för uppsökande insatser samt 800 000 kronor för start av en romsk förskola.

Stadsmissionen har fått 500 000 kronor för Crossroads, ett center för EU-medborgare från andra länder i behov av råd och stöd.

Inför vintern har nu insatserna förstärkts inom ramen för ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Insatserna omfattar en dagcentral som drivs av Frälsningsarmén (ca 1,6 miljoner kronor), övernattningsplatser som drivs av Bräcke diakoni (ca 1,7 miljoner kronor) samt koordinationsinsatser som hanteras av Stadsmissionen (225 000 kronor).