Lärjedalen, Göteborgs till landytan största stadsdel, har fått en egen sociotopkarta för den mer tättbefolkade delen. Kartan, som blev klar nyligen har redan påverkat planerna för nya bostäder i Hammarkullen. Den används nu också som underlag i planeringen för att göra stadsdelens parker finare.

En sociotopkarta visar den mänskliga aktiviteten i ett område: promenader, lek, vila, bollspel eller båtliv. Lärjedalens karta är den 16:e i ordningen i den kartläggning som park- och naturförvaltningen hållit på med sedan 2006.

Park och torg samlingspunkter i Eriksbo

Landskapsarkitekt Liv Sonntag vid park- och naturförvaltningen har ansvarat för kartläggningen i Lärjedalen. Hon har observerat på plats och intervjuat folk på torgen, i skolor och fritidshem och tagit hjälp av en medborgargrupp.

På sociotopkartan kan man bland mycket annat se att torgen i Hjällbo och Hammarkullen är samlingspunkter i de båda områdena, medan både park och torg spelar den rollen i Eriksbo.

Den gamla Västgötabanan är ett populärt cykel- och promenadstråk. Längs Lärjeån finns också en naturstig, ett uppskattat område som används mycket. Men många grönområden skulle kunna utnyttjas bättre.

Fyra EU-miljoner till parkerna

– Det finns flera naturområden runt det tättbefolkade Eriksbo, Hjällbo och Hammarkullen som inte används så mycket, till exempel skogen söder om Sandeslätt och området runt Västerslänt, berättar Liv Sonntag.

Just nu arbetar hon med en plan om vilka stadsdelsparker man ska satsa på i Lärjedalen och Gunnared. Arbetet görs inom ramen för ett EU-projekt, där det finns investeringspengar för parker, totalt fyra miljoner kronor ska fördelas på de två stadsdelarna.

– Utifrån arbetet med planen har vi bestämt att lägga investeringspengarna i Eriksbo. Eriksboparken är en tydlig stadsdelspark, den har ett namn och man går dit ofta, säger Liv Sonntag

– Den är visserligen ganska sliten, men den används mycket till lek och picknick och som pulkabacke på vintern, fortsätter hon.

Kartor i två skalor

Lärjedalen är en stor och heterogen stadsdel med både flerfamiljshus i miljonprogramsområdena och med gamla och nya villaområden, kulturlandskap och vidsträckta naturområden ut mot Olofstorp och Gunnilse. Därför finns olika skalor på sociotopkartan och det är en inzoomad version för Hammarkullen, Hjällbo, Eriksbo och Linnarhult som nu publicerats.

En mer övergripande variant för kulturlandskapet kring Olofstorp och Gunnilse blir klar senare i år.

Förtätar gärna men på rätt ställen

Kartan lades ut på internet nyligen, men den har alltså redan varit till nytta vid planeringen av nya bostäder runt Hammarkulletorget. I början av kartläggningen arbetade park- och natur ihop med stadsbyggnadskontoret, som höll på med ett programarbete för ny bebyggelse i Hammarkullen.

– Vi instämmer i att det går att förtäta här, det finns ytor så det räcker, men det handlar om att göra det på rätt ställen. Det var ett lyckat samarbete att göra en sociotopkarta samtidigt som man tittade på var det kan vara läge att lägga ny bebyggelse, säger Liv Sonntag.

Fotnot:
Utvecklingen av parken i Eriksbo och området runt den kommer att göras i samarbete med Familjebostäder, stadsdelsförvaltningen Lärjedalen och andra lokala aktörer.

7632.jpg

Pulkaåkning i Eriksbo. Foto: Liv Sonntag

3697