Nio av tio känner sig trygga i sitt bostadsområde och två femtedelar tycker att nedskräpningen är ett problem. Det visar resultatet av den första enkäten till Lärjedalens medborgarpanel. 46 personer mellan 11 och 74 år svarade på frågorna om trygghet i bostadsområdet.

De flesta av deltagarna, 71 procent, har bott i sitt bostadsområde mer än 11 år. 63 procent bor i Hammarkullen och Hjällbo, 35 procent i Bergum.

– Att 91 procent har svarat att man alltid eller för det mesta känner sig trygg i sitt bostadsområde är ett väldigt positivt resultat, säger Gunilla Kihlgren, projektledare för medborgarpanelen i Lärjedalen.

Lärjedalen enda stadsdelen i projektet

Medborgarpanelen i Lärjedalen är en del av ett nationellt treårigt projekt som Sveriges kommuner och landsting, SKL, dragit igång. Syftet är att utveckla närdemokratin och ge politikerna ett nytt verktyg för att fånga upp medborgarnas synpunkter i olika frågor.

Lärjedalen är den enda stadsdelen som deltar i projektet – övriga är kommuner eller landsting.

– Den största skillnaden är att politikerna i en stadsdel bara beslutar i så kallade mjuka frågor, de som rör skola, vård och omsorg. Men medborgarna i stadsdelen påverkas också i hög grad av sådant som hanteras av olika bolag och tekniska förvaltningar, säger Gunilla Kihlgren.

Vill bredda underlaget

Något som blir särskilt tydligt i medborgarpanelens förslag till förbättringar i bostadsområdena. Deltagarna efterfrågar allt från bättre belysning och rensning av buskage till fler poliser och bättre kommunikationer.

– Stadsdelsnämndens diskussion och åtgärder med anledning av enkätresultatet kommer naturligtvis att återkopplas både till medborgarpanelen, och dessutom till övriga Lärjedalsbor på olika sätt säger Gunilla Kihlgren.

En anmärkningsvärd stor andel av deltagarna i panelen, 65 procent, är högskole- eller universitetsutbildade. Motsvarande siffra för hela Lärjedalen är 24 procent. Även om det inte finns något uttalat mål att medborgarpanelen ska ha en representativ sammansättning, finns en önskan om att bredda underlaget.

60 personer är med i panelen

Deltagandet bygger på ideellt engagemang och för närvarande består panelen av 60 personer.

– I den fortsatta rekryteringen måste vi anstränga oss ännu mer för att nå alla som bor i Lärjedalen och locka fler att delta, säger Gunilla Kihlgren.

Nästa område som stadsdelspolitikerna vill få belyst är föräldraskap. Eftersom förvaltningen redan genomför brukarundersökningar på förskolor och grundskolor ligger fokus på frågor med framtidskaraktär.

Nästa enkät handlar om uppväxtmiljö

– Då kommer vi vända oss till barn, ungdomar och föräldrar för att ta reda vad de tycker om Lärjedalen som uppväxtmiljö, säger Gunilla Kihlgren.

Enligt planerna ska enkäten om upplevd trygghet i bostadsområdet genomföras en gång om året.