Hälften ska vara hyresrätter. Det är stort tryck på bostadsbyggandet i Göteborg. För att möta efterfrågan bidrar staden, som största markägaren, hela tiden med lämpliga tomter. För 2017 ingår mark för drygt 4 000 bostäder i planeringen. Allt från Brännö där det ska byggas 10 bostäder till Lagerströmsplatsen vid Olskroken där 750 lägenheter ska byggas.

Att som markägare planera och förbereda för kommande bostadsbebyggelse är en av fastighetskontorets viktigaste uppgifter. Resultatet av detta arbete finns i en årlig sammanställning, Markansvisningsplanen, där alla projekt är samlade.

– Tillsammans med marknadens aktörer har vi inom staden bidragit till att det nu byggs lika många bostäder i Göteborg som under miljonprogrammets tid. Stadens markägande har mycket stor betydelse i utvecklingen för att få bukt med bostadsbristen, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs stad.

Årets plan omfattar sammanlagt 4 197 bostäder, utspridda över hela staden (se kartan).

Göteborgs Stad har satt upp som mål att markanvisa 4 000 bostäder under 2017. Ett annat mål är att hälften ska vara för hyresändamål. I markansvisningsplanen är cirka 53 procent hyresrätter. Resterande del, 47 procent, är bostadsrätter/äganderätter. Både denna fördelning och det sammanlagda antalet kan dock ändras i den fortsatta processen. Det är vanligt att antalet bostäder blir fler under arbetet med detaljplanerna.

Göteborgs politiska ledning vill att bostadsbyggande i mellanstaden och de centrala delarna ska prioriteras. Exempel på sådana byggprojekt är Radiovägen etapp 1 med 150 bostäder och området intill Gårdstensskolan där det ska byggas 80 nya bostäder.

5B76_3.jpg

Fotnot: En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

992_6.jpg

Hallå där, fastighetsdirektör Martin Öbo – varför behövs det en markanvisningsplan?


Den markanvisningsplan som tas fram varje år av fastighetskontoret och som beslutas i fastighetsnämnden, används för att planera kommunens exploaterings- och utbyggnadsverksamhet.

Den används, tillsammans med den Startplan (se fotnot) som byggnadsnämnden beslutar om, för att samordna planeringen av stadsutvecklingen under kommande år. Den ger också marknadens aktörer besked om var stadens mark inom kort kommer att säljas för bostadsproduktion.
Av de båda planerna får göteborgarna reda på hur staden ska utvecklas.

Hur ser det ut för framtiden med stadens marköverlåtelser?
– Göteborg befinner sig i en stark utveckling. Arbetslösheten bland göteborgarna är lägre än i övriga storstadsregioner, investeringsviljan är mycket stark och inflyttningstrycket är stort.

– Göteborgs stad är en stor markägare; hälften av den markareal som ligger inom Göteborgs kommuns geografiska område, ägs av göteborgarna. Stadens mark används för många ändamål; gator och parker, skog och kustområden, idrott och kultur, skolor med mera. En stor del av stadens markinnehav utgör göteborgarnas så kallade utbyggnadsreserv eller med ett annat uttryck; stadens markexploateringsreserv.

– I Göteborg byggs det idag lika många bostäder som under miljonprogrammets tid (1960-1970-talet). Samtidigt är bostadsbristen i Göteborg fortfarande besvärande stor. Göteborgs stads markägande får i denna utveckling stor betydelse

Händer det att ni inte kan göra någon markanvisning, och vad beror det i så fall på?
– Den markanvisningsplan som tas fram varje år är resultatet av ett samarbete mellan stadens planerande förvaltningar. Varje plats/projekt har översiktligt bedömts som möjlig och lämplig för bebyggelse och stadsutveckling. I denna översiktliga bedömning, beaktas och värderas bland annat befintlig och planerad infrastruktur, kulturvärden, miljövärden och områdets övriga bebyggelse och markanvändning.

– De områden som markanvisas för bebyggelse är alltså initialt bedömda som möjliga för bebyggelse. Det stora intresset från marknadens aktörer för att bygga och utveckla Göteborg idag leder till att det i princip vid varje markanvisning är ett stort antal utvecklings- och byggaktörer som visar intresse och vilja att köpa den kommunägda marken som markanvisas. Samtliga de markanvisningar som i modern tid har annonserats ut/lämnats har antingen redan genomförts (bostäderna har byggts) eller är i någon form av planerings- projekterings- eller byggfas.

Kan fastighetskontoret styra inriktningen på vad som ska byggas på marken som överlåts?
– Genom markanvisning av kommunägd mark kan staden styra både var byggnation kommer till stånd, vad som byggs och vilket innehåll den planerade byggnationen kommer att hålla. Det kanske tydligaste exemplet på vad som kan styras genom stadens markinnehav och därför i förlängningen genom kommunala markanvisningar är fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter i nyproduktionen.

Hur säkerställer ni att det blir marknadsmässiga priser på marken. Finns det undantag från detta?
– Kommunen har både ett egenintresse och en laglig skyldighet att överlåta kommunägd mark till marknadspris. Egenintresset ligger i att stadens markexploateringsreserv skall användas på ett så klokt sätt som möjligt, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Överskottet av marköverlåtelserna används för att vidareutveckla och förbättra staden för oss alla.

Att marknadsvärdera exploateringsmark och mark för stadsutveckling är ingen enkel uppgift. Samtidigt har staden både stor erfarenhet och kompetens för denna uppgift. Staden nyttjar såväl egen kompetens som externa värderingsmän vid markanvisningar.

Några undantag från att kommunägd mark skall överlåtas till marknadspris finns inte. Samtidigt kan i bedömningen kring ett markområdes marknadsvärde flera faktorer spela roll och flera pusselbitar samverkar parallellt och intimt under hela resan från utvecklingsdelen till inflyttningsfärdigt hus.