Delrapport i april. I Göteborg finns enligt stadens beräkningar 88 uteliggare – personer som oftare sover ute än inne. En arbetsgrupp ska nu samla kunskap och analysera hur hemlöshetsfrågan ser ut i Göteborgs tio stadsdelar.

– Vi vill att göteborgaren har rätt bostad, i rätt tid och till rätt kostnad, säger Erik Gedeck på fastighetskontoret, som är samordnare för den arbetsgrupp som under årets första månader ska skaffa sig en helhetsbild över hur staden hanterar hemlöshetsproblematiken.

Gruppens huvuduppgifter blir att:
• Kartlägga hur stort behovet är. Motsvarar stadens boendelösningar de behov som finns?
• Analysera kostnadsbilden i hela staden. Kommunen lägger årligen cirka 350 miljoner kronor i köpta boenden. Används pengarna på rätt sätt?
• Studera hur stadsdelarna arbetar med biståndsbeslut i boendet. Skiljer sig stadsdelarnas arbetssätt åt? Hur kan man i så fall motverka det.

Nytt helhetsgrepp
– Visst har det gjorts utredningar tidigare, men nu tar vi ett helhetsgrepp och utgår från befintlig kunskap och kompletterar sedan med egna analyser, säger Erik Gedeck.

Uppdraget kommer från ledningsgruppen för bostadsförsörjning där fastighetskontoret, social resursförvaltning, stadsledningskontoret, de kommunala bostadsbolagen och representanter för de olika stadsdelarna ingår.

– Det är viktigt att vi försäkrar oss om att vi får rätt sorts boenden för de 350 miljoner som vi satsar varje år – både i egenregi och sådana vi köper, säger Erik Gedeck.

Redan i april räknar arbetsgruppen att kunna dela med sig av en första rapport. I den ingår också uppdraget att göra en omvärldsanalys, och skaffa sig en bild av hur andra kommuner jobba med hemlöshetsfrågan.

– Hur nästa steg ser ut vet vi just nu inget om, men tanken är att lägga en grund för ett långsiktigt arbete, säger Erik Gedeck.