Ökad kontroll ska minska byggfusk. Efter år av utredningar träder en ny plan- och bygglag i kraft på måndag. Att söka bygglov ska bli enklare och gå snabbare, samtidigt som kontrollen av byggandet skärps för att minska fel och fusk. Bygglovstaxan höjs med omkring 20 procent - och det kommer att bli brist på personer som kan fungera som kontrollansvariga.

Den nya lagen, som ersätter den gamla från 1987, innehåller flera nyheter. Till att börja med ska alla som söker bygglov kunna få besked inom tio veckor från det att ansökan är komplett.

– Men man får förlänga det till 20 veckor i vissa fall, om det är komplicerade frågor som kräver fördjupade studier, säger Sven Boberg som är jurist på stadsbyggnadskontoret.

Tidigare gällde att kommunerna skulle fatta beslut ”skyndsamt”. Att den nya lagtexten talar om hur många veckor man har på sig menar Sven Boberg beror på att det i många kommuner funnits ett missnöje med för långa handläggningstider.

Kontrollansvarig ska stävja fusk
– I Göteborg meddelas cirka 4.000 bygglov per år, och i hälften av fallen får man besked inom tre veckor. Jag tror att i normalfallet så klarar man att meddela bygglov här inom tio veckor. Men det kan säkert ta lite längre tid i samband med jul- och sommaruppehåll.

En annan nyhet är att kontrollen stärks på flera sätt. Hittills har varje bygge behövt en kvalitetsansvarig. Kraven ökar nu på den rollen, samtidigt som den byter namn till kontrollansvarig. Personen ifråga måste ha en viss utbildning, vara certifierad, och oberoende till den som utför bygget.

– Tanken är att det ska bli färre fel och mindre byggfusk. Fuktproblem är ju inte ovanligt även i ganska nya byggnader, man reser en stomme fast det regnar eller snöar. Man har inte en professionell hantering av fuktfrågorna och det är något som kanske kommer att kontrolleras bättre nu.

I medborgarnas intresse
Sven Boberg konstaterar att det åtminstone till en början kommer att finnas alldeles för få som kan ta rollen som kontrollansvarig. Certifieringsutbildningar pågår, men det tar tid att utbilda tillräckligt många.

– Jag tror inte att kontrollansvariga kommer att hinna med, de kommer att ha för många uppdrag. Från kommunens håll ser vi att det drabbar bygglovssökande.

Ändå tycker han att lagen går i rätt riktning.

– Ur konsumentperspektiv är det det enda rätta. Byggbranschen är en bransch som varit mycket kritiserad för brister generellt sett. Det kanske blir en skärpning nu.

Ingen flytt förrän allt är klart
Ytterligare en förändring som den nya lagen för med sig är att kommunen ska inspektera ett bygge minst en gång under byggtiden. Inte när det gäller enklare ärenden, som till exempel ett plank, men alla som bygger en normalstor villa får räkna med besök.

– Det kan vara så att byggnadsnämnden gör sitt platsbesök vid en viss kritisk tidpunkt, när en platta ska gjutas eller så.

En annan nyhet är att det när bygget är klart behövs ett möte på platsen (”slutsamråd”) som ligger till grund för kommunens beslut om det som kallas slutbesked. Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbeskedet har kommit. Tidigare har det funnits något som hetat slutbevis, men det har inte varit ett absolut krav för att få flytta in.

– Slutbeskedet blir obligatoriskt, det råder användningsförbud av byggnaden fram tills alla kontroller är klara, säger Sven Boberg.

Mer jobb och höjd taxa
Byggnadsnämnden kommer från och med måndag att få fler arbetsuppgifter för varje bygglovsansökan som kommer in, och man har rekryterat ett antal personer för att klara den ökade belastningen.

Avgiften för ett bygglov höjs med omkring 20 procent. Räknat på en normalstor villa betyder det cirka 22.200 kronor istället för som tidigare runt 17.600 kronor. Sanktionsavgiften – det man får betala om man byggt utan tillstånd – kommer att kopplas till det så kallade prisbasbeloppet och blir därmed enhetlig för hela landet. Det kommer alltså att kosta lika mycket att bygga fel i Göteborg som i Kiruna. Vad avgiften blir i varje enskilt fall beror på hur stor överträdelsen är.

Bättre byggen
Sven Boberg summerar den nya lagen med att det är ordning och reda som gäller.

– Så mycket enklare kanske det inte blir, men det kommer att bli tydligare och mer kontroll. Kontrollen kommer göra att det kostar mer, men förhoppningsvis blir slutresultatet också bättre.