Bostadsbyggandet väntas minska kraftigt i Göteborg under 2023, och dessutom ligga kvar på en lägre nivå under de närmaste åren. Detta enligt en ny prognosrapport som presenterades i exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden nu i veckan.

– Förutsättningarna för bostadsbyggandet har varit unikt gynnsamma under lång tid, men dessa förutsättningar har på kort tid förändrats i grunden, säger Lukas Jonsson, utvecklingsledare på exploateringsförvaltningen och den som har lett arbetet med rapporten.  

I rapporten konstateras att bygg- och bostadsmarknaden nu påverkas av hög inflation, snabba räntehöjningar och höga byggkostnader samtidigt. Hushållens sjunkande reallöner och byggaktörernas försämrade finansieringsförutsättningar har lett till ett efterfråge- och prisfall på bostadsrätter och äganderätter. Och detta samtidigt som investeringsviljan för hyresrättsbyggande har minskat rejält. 

Halvering av antalet påbörjade bostäder

Konsekvensen för Göteborg blir, enligt prognosen, att antalet påbörjade bostäder halveras i år jämfört med det genomsnittliga antalet påbörjade bostäder per år den senaste femårsperioden.  

– Det är en kraftig minskning, men eftersom vi kommer från en period då det har byggstartats rekordmånga bostäder kommer konjunktureffekterna på antalet färdigställda bostäder infalla först om cirka två år, säger Lukas Jonsson. 

Enligt prognosen kommer antalet färdigställda bostäder minska kraftigt från 2025 och närmast efterföljande år. Nedgången väntas bli ungefär lika stor för bostadsrätter som för hyresrätter.  

Under de närmaste åren kommer flest bostäder färdigställas i Centrum och på Hisingen. Minskningen i dessa två stadsområden väntas inte bli lika stor som i Sydväst och Nordost.