Börjar gälla från årsskiftet. Från årsskiftet gäller nya priser för stadsbyggnadskontorets verksamhet, vilket innebär ändrade kostnader för dig som till exempel ska ansöka om bygglov eller förhandsbesked. Bakgrunden till den nya taxan för att den här sortens verksamhet ska vara helt avgiftsfinansierad. Taxan gäller för nyinkomna ärenden efter årsskiftet.   

­– Det som berörs är avgifterna som tas ut för exempelvis bygglov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked, planavgifter samt kart- och mättjänster, berättar Tomas R. Carlsson, ekonomichef på stadsbyggnadskontoret.

Säkrar korrekt finansiering

Det är byggnadsnämnden som har beslutat att införa en ny taxa och den klubbades också av kommunfullmäktige tidigare i år. Med den nya taxan säkras en korrekt finansiering av den verksamhet som ska bekostas genom avgifter. Därmed minskar också risken för att skattemedel används för annan verksamhet än den som ska vara skattefinansierad.

– För att ta fram den nya taxan har vi också gjort en noggrann kartläggning av handläggningstid för olika ärenden och med detta som utgångspunkt justerar vi taxorna, i vissa fall uppåt och i andra fall nedåt, säger Tomas R. Carlsson.

De nya avgifterna baseras alltså i högre grad på hur lång tid ett ärende tar att handlägga mot tidigare då avgiften baserades på yta.

Handläggningen har blivit mer komples

– I takt med att lagstiftningen ändras har handläggningen kring många av våra bygglovsärenden blivit mer komplex och nivån på våra avgifter har ibland inte motsvarat den faktiska handläggningstid som ett ärende har, säger Tomas R. Carlsson.

Taxan för bygglovsärenden baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) standardmodell för taxa. SKR har tagit fram en modell som man beräknar avgifterna på och de kontrollerar löpande hur till exempel ändrad lagstiftning påverkar utformning och beräkning av taxan.