Kontroller och kompetenshöjning föreslås. Det är olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än där man bor. Dessutom blir det ett problem för samhället när folkbokföringen inte stämmer. För att bli bättre på att komma till rätta med problemet har Göteborgs Stad samarbetat med Skatteverket i ett regeringsuppdrag. Slutrapporten innehåller flera åtgärdsförslag.

Läs rapporten här: Skatteverkets pilotprojekt felaktig folkbokföring

Felaktig folkbokföring har varit en återkommande politisk fråga de senaste åren. 2021 gjordes en lagändring som innebär att kraven att meddela Skatteverkets folkbokföring om misstänkta fel utökades. Det finns även en lagstadgad skyldighet att underrätta utbetalande myndighet om det finns misstanke om felaktiga utbetalningar.

Under 2020 gav den dåvarande regeringen Skatteverket i uppdrag att titta närmare på frågan om felaktig folkbokföring och koppling till välfärdsbrott.  Göteborgs Stad och Södertälje blev redan inledningsvis medbjudna att delta i ett pilotprojekt. Projektet drog i gång hösten 2020 och ett flertal andra kommuner bjöds in att delta och arbetet pågick till maj i år.

– Allmännyttan genom Störningsjouren, Gårdstensbostäder och socialförvaltningen Nordost är några som deltagit i uppdraget i olika projekt som vi genomfört för att testa olika metoder, säger Andreas Wikberg, planeringsledare på stadsledningskontoret och en av samordnarna i projektet.

Kontroll av 20 000 lägenheter

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder har genom Störningsjouren genomfört en så kallad skrivbordskontroll på hela sitt bestånd. Det innebär att de har kontrollerat att kontraktsägaren är folkbokförd på adressen. Av de cirka 20 000 lägenheterna som man tittade på fanns det avvikelser på 1 300 stycken.

– Av dessa handlade hälften om fel i folkbokföringen. Det fanns till exempel 80 kontraktsinnehavare som utvandrat och lika många var avlidna. Dessutom hittades 22 dubbletter – alltså att personen hade ytterligare ett kontrakt hos ett annat kommunalt bostadsbolag, säger Pia Eriksson, planeringsledare för trygghet och samhälle på stadsledningskontoret och knuten till Kunskapscentrum för organiserad brottslighet.

Sken-separationer och olovlig andrahandsuthyrning

Skenseparationer för att få mer bidrag, olovliga andrahandshyrningar och fall där unga vuxna bor kvar hemma men folkbokför sig på annan adress för att familjen ska få behålla försörjningsstöd är några andra exempel på vad som upptäckts inom projektet.

Men Pia Eriksson betonar att all felaktig folkbokföring inte är kopplad till välfärdsbrott eller annan brottslighet. Det kan vara så odramatiskt som att en make/maka eller ett barn tagit över lägenheten efter en avliden men inte ändrat namn på kontraktet.

– När vi upptäckt något avvikande har vi skickat en så kallad impuls till Skatteverket, dit vi har haft en särskild kontaktväg. Träffsäkerheten på impulserna har varit 81 procent. Det pekar på att bostadsbolagen har ganska bra koll och inte anmäler i onödan. Anser Skatteverket att fel begåtts går signalen ut till andra myndigheter som får utreda vidare, säger Pia Eriksson.

I projektet har det även förekommit platsbesök. Gårdstensbostäder har till exempel tittat på vad det står för namn på lägenhetsdörrar och det har även skett dörrknackning.

– Pilotprojektet har handlat om att utveckla arbetssätt och metoder för att motverka och förebygga för att stoppa felaktig folkbokföring, säger Andreas Wikberg.

Rekommenderar täta kontroller

I den slutrapport som var färdig i slutet av augusti lämnade stadsledningskontoret rekommendationer till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder att minska fel i folkbokföring och utveckla det systematiska kontrollarbetet.

En rekommendation är att göra kontroller av hyresbeståndet mot befintlig folkbokföringsdata med 1–3 årsintervaller. Fysiska kontrollbesök efter impulser i samverkan med andra förvaltningar inom staden, till exempel miljöförvaltningen och räddningstjänsten, föreslås också.

Bättre kontrollverktyg, kompetenshöjande åtgärder för berörd personal i allmännyttan och socialförvaltningarna, samt bättre samverkan mellan förvaltningar i staden finns också som rekommendationer. Kommunstyrelsen har den 21 oktober beslutat att genomföra rekommendationerna.

– Nu när pilotprojektet är över har vi inte kvar den särskilda kontaktvägen med Skatteverket. Men vi har skapat ett bra samverkansforum med andra kommuner där Skatteverket finns med. Vi kommer att fortsätta den samverkan även utanför projektet, säger Pia Eriksson.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.