Experter svarar på frågor. Den 5 och 7 april ordnar stadsbyggnadskontoret bygglovskvällar med experter på plats för att informera om den nya plan- och bygglagen, fastighetsbildning och energilösningar. Första kvällen vänder sig till vanliga småhusägare, den andra till verksamma fastighetsägare och förvaltare.

Varje år behandlas omkring 4.000 bygglovsansökningar av stadsbyggnadskontorets byggavdelning. Våren är högsäsong – då brukar småhusägarnas sommarprojekt dyka upp.

Ny lag gör processen enklare
– Ofta har man en hel del funderingar hemma vid köksbordet. Får man göra så här? Och behövs bygglov för detta? säger Mattias von Geijer på stadsbyggnadskontorets byggavdelning.
Förra hösten arrangerade stadsbyggnadskontoret en särskild bygglovskväll på Älvrummet. Syftet var att underlätta för alla som har planer på att söka bygglov.

– Det kom ett 50-tal personer, både småhusägare och folk inom branschen. Under våren gör vi om satsningen – men uppdelad på två kvällar, en för varje målgrupp. Dessutom håller vi till på stadsbyggnadskontoret den här gången, för att lätt kunna plocka fram kartor och detaljplaner, säger Mattias von Geijer.

Förutom att svara på deltagarnas frågor blir det en hel del information om den nya plan-och bygglagen som gäller från 2 maj 2011. Syftet med lagändringarna är att underlätta för alla som söker bygglov.

Större tidspress på kommunen
Den mest märkbara skillnaden är att det räcker med att göra en komplett ansökan. I den ingår både bygglov och det som idag kallas bygganmälan.

– Allt paketeras och behandlas i en enda process. För kommunen innebär det ökad samverkan med olika förvaltningar, om det krävs tillstånd från miljöförvaltningen ska vi samordna det i vår behandling av ärendet, säger Mattias von Geijer.

Den nya plan- och bygglagen sätter också större tidspress på kommunen. Ett bygglovsärende måste numera hanteras inom tio veckor från en fullständig ansökan lämnats.

Bygglov kungörs offentligt
– Här ligger Göteborg bra till redan idag. I snitt tar det tre veckor innan beslut. Men det finns förstås problem som tar längre tid att reda ut. Risken är att tidskravet innebär fler avslag. Ibland är det bättre att dialogen kring byggärenden får ta tid, säger Mattias von Geijer.

En annan nyhet är att alla bygglovsbeslut nu måste kungöras offentligt. Det görs i Post- och Inrikes Tidningar som är Sveriges officiella organ för rikstäckande kungörelser. Där kan man läsa till exempel läsa om konkurser, bolagsärenden, exekutiva auktioner – och snart även om beviljade bygglov.

– Det innebär att beslutet vinner laga kraft. Och de som får bygglov behöver inte längre redovisa beslutet för alla berörda grannar, de informeras istället via kommunen. Ett sådant förfarande blir mer rättssäkert, säger Mattias von Geijer.

Konsument Göteborg finns på plats
Stadsbyggnadskontorets bygglovskvällar är kostnadsfria och ingen anmälan krävs. Förutom bygglovshandläggare och personal från lantmäteriet finns rådgivare från Konsument Göteborg på plats.

För småhusägarna kommer fokus ligga på bygglovsfrågor och energirådgivning.

– Fastighetsägare och förvaltare är generellt mer insatta i plan- och bygglagen. Därför har vi valt en större tyngdpunkt på fastighetsbildning under deras bygglovskväll. Bland annat tar vi upp tredimensionell fastighetsbildning, en ganska ny möjlighet som innebär att man delar upp en fastighet i höjd- eller djupled, med olika ägare, säger Mattias von Geijer.