Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2018-11-27]

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för station Haga

Illustration: Abako

Blir bytespunkt för lokal och regional kollektivtrafik. Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen att godkänna detaljplanen för Västlänkens station Haga med omgivning. Kommunfullmäktige väntas ta upp detaljplanen för antagande i januari.

Detaljplanen omfattar uppgångarna från den framtida tågstationen, trafikmiljön i området, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

”Utvecklingen av området kräver stor omsorg”
I arbetet med detaljplanen har stadsbyggnadskontoret tagit stor hänsyn till att bebyggelse och parkmiljöer vid station Haga omfattas av riksintresset för kulturmiljö. Detaljplanen innehåller bestämmelser som syftar till att förändringarna i stadsmiljön ska utformas med höga gestaltningsambitioner och stor hänsyn till kulturmiljöns särart och dess historiska värde.

– Utvecklingen av området kräver stor omsorg, hänsynstagande till kulturmiljön och en gestaltning utöver det vanliga. Inte minst med tanke på den påverkan som det pågående bygget av Västlänken innebär i form av schaktning och förlust av flera stora karaktärsskapande träd, säger Sandra Trzil, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Planområdet omfattar delar av Kungsparken och Haga Kyrkoplan som får skydds- och varsamhetsbestämmelser. Hagakyrkan, Samhällsvetenskapliga biblioteket, Rosenlundsbron och höghuset inom Handelshögskolans kvarter skyddas också genom bestämmelser.

Detaljplanen medger också en utbyggnad av Handelshögskolan, vilket innebär rivning av det låga tegelhuset i hörnet Vasagatan-Haga Kyrkogata. Handelshögskolans nya byggnad kommer där att inrymma station Hagas södra uppgång.

Ny trafiklösning
Med den nya stationen för pendel- och regiontåg i Haga kommer fler människor att röra sig i området. Detaljplanen innehåller en ny trafiklösning som ska göra det enklare för framförallt gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram.

Spårvagnshållplatsen vid Haga flyttas något norrut och blir rymligare, och det ska även göras plats för en busshållplats. Södra Allégatan och Parkgatan byggs samtidigt om så att spårvagnarna slipper dela fil med bilisterna. Därutöver justeras vissa gator och nya cykelbanor byggs längs Allén. En ny cykelparkering byggs under mark på station Hagas mellanplan. Cykelparkeringen kommer att kunna nås genom en nedfart placerad vid Södra Allégatan.

De nya trafiklösningarna i kombination med den nya tågstationen under mark kommer innebära att området stärks som bytespunkt för den lokala och regionala kollektivtrafiken.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges webbsändning 25 april

Göteborgs Stads kalendarium

Hitta aktiviteter här!

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Projekt Skeppsbron, Göteborgsförslaget om ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter, riktlinjer för personalförmåner och utredning om ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 10 april. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling