Fokus på frågan. Alla ska kunna leva på lika villkor i Göteborgs Stad. Arbete pågår för att förbättra villkoren, men det finns fortfarande många hinder. Till exempel när det gäller tillgänglighet. “Rätten att kunna röra sig likvärdigt i staden är en fråga som vi hela tiden ska fokusera på”, säger Ola Hendar, funktionshinderombudsman.

Göteborgs funktionshinderombudsman Ola Hendar. Foto: Christoffer Lomartire

Läs också: Staden ska vara för alla – så jobbar Göteborgs Stad med tillgänglighet

I Göteborg har mellan 15 och 20 procent av invånarna någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras möjlighet till bland annat bostad, arbete, kommunikation och att ta sig fram i staden. Målet är att de med funktionsnedsättning ska kunna leva på lika villkor som andra.

– En inventering som gjorts visar att det finns många hinder inom flera områden i Göteborg. Då har man utgått från mänskliga rättigheter och sett att de inte uppfylls för alla med funktionsnedsättning, säger funktionshinderombudsmannen Ola Hendar.

Driver på och följer upp

I Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, som gäller 2021-2026, finns tio rättighetsområden med (se faktaruta). Innehållet i programmet gäller för stadens nämnder och styrelser.

– Vi har över 50 förvaltningar och bolag i staden som ska genomföra det politiken beslutar. Jag har i uppdrag att driva på och följa upp vad som görs när det gäller funktionshinderfrågor. Jag brukar säga att jag är en katalysator mellan politiska beslut och verksamheterna.

Universell utformning

Enligt Göteborgs Stads program för full delaktighet ska staden tillämpa och ställa krav på universell utforming.

– Universell utformning handlar om design av produkter, miljö,  program och tjänster. UU är en vägledande princip för skapande av en stad för alla. Stadens alla verksamheter ska ställa krav på universell utformning vid stadsplanering och ny- och ombyggnad av stadens inne- och utemiljöer.

Svårighet med äldre områden

Det finns många äldre byggnader och områden i Göteborgs Stad. Det kan vara en utmaning.

– I dag finns en lagstiftning för ny bebyggelse som styr hur man bygger.

Har förbättrats

 Ola Hendar har varit funktionshinderombudsman i två år, men har arbetat med frågorna i hela sitt yrkesliv.

– Jämför man i dag med början 1990-talet och början av 2000-talet så har det hänt mycket. Du kan till exempel resa med rörelsehinder och rullstol nu på nya spårvagnar, bussar och tåg, det var inte självklart på 1990-talet.

Funktionshinderombudsmannen är ett förvaltningsstöd och arbetar inte med enskilda ärenden. Däremot får brukarorganisationer gärna skicka medlemsundersökningar och rapporter.