Avstamp för ny digital mötesplats. Den 20 oktober sjösätter stadsledningskontoret en årligt återkommande konferens som riktar sig till de som arbetar med verksamhetsutveckling. Det blir ett digitalt möte över förvaltnings- och bolagsgränser då stadens medarbetare kan dela kunskap och erfarenheter om hur de arbetar med digitalisering och innovation.

Pandemin har bidragit till en ökad digitaliseringstakt och innovationsrikedom inom alla delar av samhället. Så även i Göteborgs Stad. Inom alla förvaltningar och bolag genomförs digitala satsningar för att utveckla verksamheterna.

­– Och det är precis så digitalisering och innovation ska användas. De är inte mål i sig, utan verktyg i processer som för oss framåt, säger Christina Eide, direktör för utveckling av stadens verksamheter.

Bjuds in att dela idéer

För att ta tillvara alla perspektiv och erfarenheter inom stadens verksamheter planerar stadsledningskontoret en återkommande digital konferens. ”Mötesplats digitalisering och innovation”, som äger rum den 20 oktober. Den ska ge medarbetare som arbetar med verksamhetsutveckling en möjlighet att träffas, samverka och få inspiration.

Christina Eide.

­– Vår förhoppning är att kunna sänka tröskeln för att arbeta med digitalisering, att fler kan känna att det här är för mig. Vi vill skapa en kultur där vi tillsammans kan lära oss genom att dela idéer och erfarenheter, säger Christina Eide.

”Mötesplats digitalisering och innovation” blir en dag med både externa föreläsare och lärande exempel från kollegor. Bland programpunkterna finns bland annat en digital plattform för medborgarinflytande, hur man stärker nyanlända vuxnas digitala kompetens, digitalisering inom vård och omsorg samt innovation för näringslivet. Det blir också besök från Helsingborgs och Sundsvalls kommun.

Ny plattform

I samband med ”Mötesplats digitalisering och innovation” presenteras en kommande ny digital kunskapsarena. Den ska fungera som en förlängning av konferensen där du kan hitta material samt få en bild av stadens större förändringsprojekt. Det kommer också finnas en bloggfunktion där förvaltningar och bolag lätt kan dela med sig av sina erfarenheter inom området.

– Vi behöver arenor att mötas kring de här frågorna eftersom deras betydelse för verksamheternas utveckling bara kommer att bli större och större. Digital kompetens kommer att vara en viktig möjliggörare bland annat för att kunna lösa framtidens kompetensförsörjning, säger Christina Eide.

Foto: Jonas Larsson