De 18 riksdagsledamöterna på Göteborgsbänken har verkligt tunga avgöranden i sin hand. Statliga beslut påverkar i högsta grad förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen och för livet i Göteborg. Närmast gäller det beslutet om Sveriges fulla medlemskap i valutaunionen EMU. Så hur tänker våra riksdagsföreträdare? Vårt Göteborg har känt dem på pulsen med fem frågor.

Riksdagsledamöterna som representerar oss göteborgare i den lagstiftande församlingen, är rätt anonyma.

Alla partiföreträdare har lovat att följa utslaget i folkomröstningen 14 september. Men enligt grundlagen är folkomröstningen rådgivande – det formella beslutet om och när vi ska införa euron tar trots allt riksdagen.

Vårt Göteborg har känt de 18 riksdagsledamöterna på pulsen med följande fem frågor:

1. Hur tänker du rösta i folkomröstningen om EMU?

2.Vilka är dina viktigaste argument för eller emot?

3. Vilken konkret betydelse får det för Göteborg och göteborgarna om Sverige går med respektive står utanför EMU?

4. Företräder du i första hand dina väljare/din hemstad eller ditt parti? Ser du någon lojalitetskonflikt däremellan?

5. Ge exempel på någon fråga där du hävdat Göteborgs intressen i rikspolitiken.

57B0.jpgErling Bager, 57 (fp) ingenjör, i riksdagen 1981–82, 1985–98 och sedan 2002, ledamot trafikutskottet

1. Ja.

2. Med euron deltar Sverige i EU och vår röst tas på allvar. Vi ska fullt ut kunna påverka och driva samarbetet framåt. Vårt inflytande ökar i alla frågor, inte bara de ekonomiska. Handeln ökar när ett hinder försvinner.

Svenska företag får lättare att sälja sina varor. Mer handel ger tillväxt, jobb och skatteintäkter. Välfärden stärks. Jämlik konkurrens ger företagen lika chanser. Räntorna kommer troligen att vara lägre och spekulationsrisken minskar med en större valuta.

Det gynnar alla med lån som privatpersoner med villalån, men självfallet också stat och kommuner. Euron stärker det europeiska samarbetet. Euron gör det lättare att resa och leva i Europa och för människor närmare varandra.

3. Göteborg och Västsverige är landets mest betydande industriregion och med Göteborgs hamn som är Nordens största hamn.

En viktig förutsättning för fortsatt utveckling i vår region är att svenska företag kan konkurrera på lika villkor. Det gynnar vår tillväxt.

Osäkerheten, vid utanförskap, gör att företagen måste ha extra marginal och ta ut högre pris för att klara svängningarna i valutakursen. De svenska produkterna blir alltså dyrare än konkurrenterna från euroländerna, vi får svårare att konkurrera.

För Göteborgs Hamn är det viktigt att handeln underlättas. Den svenska utrikeshandeln görs till 50 procent med euromarknaden, inklusive Danmark som har knutit sin valuta till euron. Det finns all anledning att fortsätta förenklingen av handeln i Europa genom att också begränsa antalet valutor.

En övergång till euron utgör en sådan förenkling, inte minst för den svenska rederinäringen.

4. Jag företräder både mina väljare och folkpartiet och har inte upplevt något motsatsförhållande hittills i mitt riksdagsarbete.

5. Jag har i riksdagen arbetat för byggandet av Västlänken som tågtunnel under Göteborg. Tunneln är även en förutsättning för att den kommande tågförbindelsen till Landvetter ska bli en verklig snabbförbindelse.

Jag har också drivit frågan att statens sjöfartsavgifter måste sänkas och bli likartade med övriga EU-länders, så att Göteborgs Hamn kan förbli Nordens största Hamn.

Lagt motioner om statligt stöd till Göteborgs kulturliv, såsom Göteborgssymfonikerna, Göteborgs-Musiken och Operan. Kulturpolitiken i Göteborg och Västsverige måste självfallet på olika sätt ges rättvisa statliga villkor.

1898.jpgClaes-Göran Brandin, 55 (s) byggnadssnickare, i riksdagen 1994, ledamot i trafikutskottet

1. Jag tänker rösta ja.

2. Ett viktigt argument är demokratifrågan. För mig är det är alldeles självklart att Sverige måste finnas med där dom avgörande besluten fattas. Varför skall vi sitta utanför och vänta på att andra ska diskutera valutapolitik som alla inom EU.

Ett annat argument är att med euron får vi en stor och stabil valuta, begränsas risken för att bli utsatt för valutaspekulationer och räntechocker.

3. Göteborg är en export- och handelsstad. Ett medlemskap i EMU ger oss samma förutsättningar som andra europeiska handels och industristäder i konkurrensen om nyinvesteringar och nyetableringar.

4. Jag företräder både dom socialdemokratiska väljarna och det socialdemokratiska partiet.

5. Helikopterfrågan på Säve. Utbyggnaden av Göteborgs Hamn.

6186.jpgGunilla C Carlsson, 39 (s) ABF-funktionär, i riksdagen sedan 2002, ledamot i kulturutskottet

1. Jag kommer att rösta ja.

2. Mitt ställningstagande i den här frågan har sakta växt fram. Från att ha haft en viss tveksamhet har jag idag inställningen att jag tycker att vi ska vara med i europasamarbetet fullt ut. Ett av argumenten som jag känner mest för är demokratifrågan.

Inom arbetarrörelsen har vi alltid värnat demokratin. Vi ska vara med och påverka där beslut tas, och att vi ska vara med och forma det samhälle som vi lever i. Väljer vi att stå utanför samarbetet, gör vi ett medvetet val att inte försöka vara med och påverka.

Vi lämnar över viktiga beslut om vår framtid till andra. Det tycker jag känns fel. Jag vill att Sverige och svensk socialdemokrati ska spela en viktig roll i det EU-samarbete som vi finns med inom.

Jag tror att ett ja till euron stärker vårt inflytande och jag vill att Sverige ska bli lyssnade till. Vi är ett land med en väl utvecklad demokrati, vi har arbetat med att få ordning på ekonomin och vi har en utvecklad välfärd.

3. Göteborg är en stad byggd för handel och en stad som lever på handel med andra länder. Med en gemensam valuta bli exporten lättare, det ger oss samma villkor som företagen i övriga Europa och stärker vår konkurrenskraft i europaområdet.

Om vi kan få en högre tillväxt och fler jobb gynnar det göteborgarna genom mer skatteintäkter. Intäkter som vi kan använda till att trygga och utveckla vården, skolan och omsorgen.

4. Jag företräder mina väljare och mitt parti, i det ingår naturligtvis att lyfta upp frågor ur ett Göteborgs perspektiv. Jag ser ingen lojalitetskonflikt i det, jag får hantera det förtroende jag fått på bästa sätt.

5. Jag har bland annat lyft upp frågan om farligt ensamarbete och otrygga anställningsvillkor under detta mitt första riksdagsår. Detta är frågor som rör många, framförallt kvinnor och unga i hela Sverige och då även i Göteborg. Vi riksdagsledamöter från Göteborg hävdar alltid vår stad i det politiska arbetet.

3ED4.jpgMarianne Carlström, 57 (s) hushållslärare, i riksdagen sedan 1985, vice ordf lagutskottet, ledamot i Nordiska Rådets svenska delegation

1. Ja.

2. Vi är redan i dag med i EU-samarbetet och då ska vi vara med helt och fullt ut, inte stå utanför för EMU, inflytande är viktigt.

Ett EMU-inträde innebär ekonomiska fördelar Sverige i form av stabilare ränta, tryggare ekonomi, bättre exportmöjligheter och förbättrad förmåga att klara välfärden och jobben.

Utvecklingen i världen visar hur viktigt EU-samarbetet är. Det är helt uppenbart att USA som den enda kvarvarande supermakten sätter villkoren för världspolitiken. Europa blir utan tvekan en motkraft när euron växer.

Ett nej minskar möjligheterna för utrikesminister Anna Lindh, EU-kommissionär Margot Wallström och andra svenska politiker att driva frågor som är viktiga för oss svenskar. Vi vill arbeta för jämställdhet, ökad insyn, öppenhet, en aktiv miljö- och arbetsmarknadspolitik, tillsammans med ett bra företagsklimat på lika villkor.

Därför är det viktigt att Sverige har möjlighet att påverka de beslut som fattas. Vid ett nej kommer Sverige inte att få sitta vid bordet där debatten förs och besluten tas, utan i rummet utanför.

3. Göteborg lever på handel med andra länder, vi har nordens största hamn och Landvetter är Sveriges största fraktflygplats.

Euron ger Göteborg samma förutsättningar som andra europeiska hamn- och industristäder i konkurrens om nyinvesteringar och nyetableringar.

Ett ja till euron gör det enklare för företag att lägga sina huvudkontor i Göteborg, eftersom man då slipper valutarisker och handelskrångel. När 300 miljoner européer har bytt ut sina nationella valutor mot euron har den svenska kronan blivit ett handelshinder och det gynnar inte välståndsutvecklingen.

Vi socialdemokrater har alltid strävat efter öppenhet och internationellt samarbete för att skapa resurser som kan användas för att nå våra mål arbete åt alla, välfärd och rättvisa.

4. Jag är vald att representera Göteborg i riksdagen och för att kunna göra det måste man vara medlem i ett parti, jag är medlem i socialdemokraterna.

5. I riksdagen har jag lyft många frågor som är viktiga för Göteborg. Jag har arbetat till exempel för att helikopterdivisionen på Säve ska vara kvar och för fler utbildningsplatser på Göteborgs universitet.

Alla beslut som fattas av riksdagen berör i förlängningen Göteborg. Därför är det bra även för Göteborgs invånare att vi socialdemokrater arbetar för att öka sysselsättningen och minska antalet sjukskrivningar.

708_4.jpgAxel Darvik, 21 (fp) teknolog, i riksdagen sedan 2002, suppl i kulturutskottet & utbild-ningsutskottet

1. För min egen del är det en självklarhet att rösta ja. När Europas länder bygger ett viktigt samarbete för att skapa större välstånd och trygghet på vår kontinent då ska vi svenskar självklart vara med.

Vi ska inte vara dom som står och surar på perrongen när tåget sätter fart. Det skulle definitivt inte vara likt Sverige.

2. Göteborg är en stad där handel och industri alltid varit viktiga. Med en gemensam valuta blir det lättar för våra företag att satsa.

På sikt kan de anställa fler och betala bättre löner. Detta ger i sin tur större skatteintäkter som kan användas till skolan, vården och omsorgen.

Bara för Volvo skulle euron betyda 100 miljoner i minskade utgifter för att man inte behöver försäkra sig mot valutasvängningar. På sikt kan dock vinsterna öka betydligt mer eftersom Euron innebär att man kan bli tuffare i den internationella konkurrensen.

3. Det finns en rapport som visar att Göteborgs stad snabbt skulle bli flera miljoner rikare tack vare att en lägre ränta skulle göra kommunens lån billigare.

Men de mer långsiktiga effekterna är nog viktigare. Det kan säkert ta upp mot 10 år innan vi ser konsekvenserna av ett NEJ. Med ett NEJ riskerar vi att fler svenska företag flyttar utomlands och att utländska företag väljer att investera i något av euroländerna istället för Sverige.

Då kommer vi att ångra djupt att vi inte var med i början.

4. Väljarna så klart! Mina väljare är framförallt unga göteborgare och ungdomar kommer helt klart gynnas av euron.

Räntorna på studielånen kan pressas ner och det blir smidigare att jobba och studera utomlands. Studenter har det väldigt tufft ekonomiskt och de sista hundralapparna på studiemedlen är avgörande för om det går ihop.

Förra året var skillnaden mellan den högsta och den lägsta eurokursen 25 procent. Det skulle vara mycket lättare att plugga i Europa om man slapp den osäkerheten.

5. Det viktigaste tror jag är att lyfta fram exempel från Göteborg. Jag har i debatter och diskussioner t.ex. förklarat hur viktiga Chalmers och Universitetet är för landet samt att
studenterna här behöver bostäder och det är bråttom.

Jag har även motionerat tillsammans med Cecilia Wigström om att flytta statliga verk till Göteborg.

572A.jpgAnnelie Enochson, 50 (kd) arkitekt, i riksdagen sedan 2000, ledamot i OSSE-delegationen

1. Jag kommer att rösta nej till att Sverige inför EMU:s tredje steg och euron.

2. För det första är det en demokratisk fråga. Jag vill behålla makten över penningpolitiken i Sverige, så att vi även i fortsättningen skall kunna bedriva en självständig penningpolitik anpassad till den svenska ekonomins behov.

Att förflytta penningpolitiken till ECB, alltså den Europeiska Centralbanken i Frankfurt, innebär minskad insyn, minskad påverkan och minskat demokratiskt inflytande. För det andra är det en fredsfråga.

Jag tror att en gemensam penningpolitik och i förlängningen en gemensam ekonomisk politik som skall passa alla i mångfaldens Europa kommer att skapa stora sociala och ekonomiska spänningar.

En enda valuta och samma penningpolitik för i framtiden 25 länder med helt olika ekonomier är ett högriskprojekt.

3. Minskad solidaritet Det är ingen, varken bland politiker eller ekonomer, som vet om en gemensam penningpolitik kommer att öka eller minska välfärden i Sverige.

Själv tror jag att välfärden i Sverige kommer att minska, därför att vi som nation marginaliseras inom EMU-projektet. Framförallt kommer detta då att drabba de svagaste grupperna i samhället.

Mitt ställningstagande i den här frågan har därför grundats främst på annat än ekonomiska argument. Ett annat sådant argument är den uppenbara faran för att vår solidaritet med folken utanför Europa kommer att minska.

Vi kommer att ha fullt upp med att klara av våra egna interna angelägenheter.

4.Enligt SCB senaste undersökning så kommer 70% av de kristdemokratiska väljarna att rösta nej i folkomröstningen så jag representerar majoriteten av våra väljare.

Jag försöker alltid i politiken att följa mitt ”inre kompass” och det gör jag även i denna frågan därför blir det ett nej i folkomröstningen

5. Ett axplock utan inbördes ordning av alla de motioner som jag skrivit som rör Göteborg:

• Försöker att få fler statliga eller europeiska myndigheter att placeras i GBG, ex Rymdstyrelsen, Europeiska sjösäkerhetsbyrån

• En ny vägförbindelse över Göta älv

• Mera forskaranslag till våra universitet och högskolor i GBG

• Fler studentbostäder skall byggas i GBG
• Statliga medel till Västlänken, tunneln under centralen

• Säve helikopterdivison skall vara kvar

1978.jpgEva Flyborg, 40 (fp) marknadsekonom, i riksdagen sedan 1994, ledamot näringsutskottet

1. Jag röstar ja.

2. Det absolut viktigaste argumentet i hela denna debatt är vilket Europa vi vill se på längre sikt, d v s freden.

3. Göteborg och Sverige kommer att lida av ett utanförskap rent ekonomiskt, men det viktigaste är dock vilket Europa vi vill att våra barn skall växa upp i. Freden är det allt överskuggande argumentet för min del.

4. Mina väljare/min hemstad kommer i första hand. Men eftersom de vet vad jag och Folkpartiet tycker är det en varudeklaration som är mycket tydlig.

Därför väldigt få konflikter, utan istället en stor styrka för mig som företrädare… Nej, jag ser ingen lojalitetskonflikt. Jag vet vem jag representerar.

5. Det är många. Försvaret av vår helikopterbas på Säve, marinens närvaro i Göteborg, AP-fondernas närvaro i Göteborg, statliga verk till Göteborg, inrättandet av ett Riksdagskontor i Göteborg (sker nu i höst), fler utbildningsplatser till Göteborg, mer infrastrukturpengar till Göteborg, stöd till Chalmers som utlovats osv, osv.

5B86.jpgBerit Jòhannesson, 57 (v) solidaritetsarbetare, i riksdagen sedan 1998, ledamot i försvarsutskottet, krigsdelegationen & valberedningen

1. Nej.

2. Argumenten mot EMU handlar främst om demokratin, jobben och välfärden.

• Demokrati; vår valuta- och penningpolitik skall inte styras från Frankfurt av sex bankdirektörer som inte får lyssna på parlament eller opinioner.

I sina beslut skall de utgå från genomsnittet för EMU-länderna som kan ha olika ekonomiska problem med låg- eller högkonjunktur. Vår svenska riksbank sätter räntan efter våra förutsättningar.

Vi skall ha kvar vår valuta och penningpolitik som redskap vid kriser här i Sverige.

• Jobben och villkoren för de anställda; den europeiska centralbanken skall, enligt de direktiv den fått redan i Maastrichtfördraget, inrikta sig på låg inflation oavsett vad som är bäst för de enskilda länderna.

Vid ekonomiska kriser riskerar vi därför att få en hög arbetslöshet. Arbetslösheten är idag högre i de länder som är med i EMU än de som står utanför. Inom EMU vill man ha större rörlighet av arbetskraften genom större flexibilitet.

Det handlar om arbetslöshetsersättningarna bl.a. regler för att få bidrag, hur länge och ersättningsnivåer.

• Trygghet och välfärd; Om vi inte har redskapet valuta- och penningpolitik måste man ta till andra åtgärder vid upp och nergång i konjunkturen.

Ett ökat statligt sparmålet till 2,5 procent innebär att 12 miljarder ytterligare skall sparas per år. Alla medborgare får då en ”EMU-skatt” på 1333 kronor/ år. Besparingar i stället för ökat stöd till kommunerna och viktiga reformer.

Detta drabbar vanliga löntagare, barnfamiljer, pensionärer och arbetslösa. Ökad moms vid lågkonjunktur är ett annat instrument de vill använda.

Bara det faktum att man måste få fram andra instrument när vi inte har en egen valuta- och penningpolitik är ett starkt skäl att rösta nej.

• Ytterligare ett starkt skäl till nej är att ett ja är oåterkalleligt.

3. Besparingar som jag talat om ovan drabbar göteborgare direkt och genom neddragningar inom kommunala verksamheter drabbas de som är i behov av den kommunala verksamheten, främst kvinnorna.

4. Jag är medlem i Vänsterpartiet som klart och tydligt sagt nej till EMU. Människor har röstat på partiet och på mig. Jag ser ingen konflikt i denna fråga.

5. Jag har kämpat för och kommer att hävda i framtiden att Säve helikopterbataljon skall finnas kvar. Det har stor betydelse att vi har militära helikoptrar här i Göteborg av verksamhetsskäl men också för sjöfarten, kustbefolkningen och hamnverksamhetens skull.

5488.jpgLars Johansson, 53 (s) utan titel, i riksdagen sedan 2002, ledamot näringsutskottet

1. Ja.

2. Jag tror på samarbete i Europa genom EU. Medlemskapet i EU bör för alla länder vara på lika villkor. Sverige kan med sin välfärdspolitik få ökad tyngd och kan påverka andra länder mer med våra argument om vi är med i EMU.

Utan medlemskap i EMU skapas misstro över att Sverige vill ha egna fördelar på andra länders bekostnad i EU. Det blir osolidariskt och kommer att straffa sig på sikt.

3. Vår handel med omvärlden är omfattande sedan lång tid. Många företag har därigenom skapats i Göteborg. Vi är därför beroende av att företagen lyckas i sina ansträngningar att handla med olika EU-länder.

Det säger sig självt att en gemensam valuta ger många fördelar framförallt för små företag som växer. Det ger på sikt fler jobb och högre skatteinkomster till Göteborg och Sverige.

4. Väljarna, Göteborg och partiet har alla fördelar av ett ja i folkomröstningen. Därför föreligger ingen lojalitetskonflikt.

5. Genom mitt arbete för att stärka Sahlgrenska Universitetssjukhuset som nationellt centrum för forskning och utveckling.

Att Göteborgs särskilda storstadskostnader finns med i det statliga skatteutjämningssystemet. Dessutom finns det flera exempel på insatser för olika företag som är beroende av statligt stöd för sin utveckling.

1936.jpgPer Landgren, 45 (kd) idéhistoriker, i riksdagen sedan 1998, ledamot skatteutskottet
1. Jag tänker rösta ja.

2. Mina viktigaste argument är:

• En gemensam valuta främjar fred och samarbete genom att knyta länderna närmare varandra genom en gemensam ekonomisk infrastruktur.

• Euron förbättrar möjligheterna inom den gemensamma marknaden för handel och samarbete, vilket i sin tur skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och välfärd. Olika valutor fungerar som handelshinder.

• Samarbetet kring euron förstärker drivkraften att föra en sund ekonomisk politik och minskar möjligheterna till valutaspekulation.

3. Göteborg är ju av tradition en handelsstad och gynnas ekonomiskt av en förbättrad ekonomisk infrastruktur (gemensam valuta etc.) för handel och utbyte.

4. Jag tror allt att väljarna, Göteborg och partiet sammanfaller för min del men i folkomröstningen har ju de som röstar på oss men inte håller med partiet och mig i denna fråga möjlighet rösta efter sin egen mening.

Jag ser ingen lojalitetskonflikt däremellan.

5. Det är flera frågor, men den största framgången var nog mitt och mitt partis samarbete med (s) och (c) om att förlägga 2:a AP-fonden i Göteborg och bevara den 6:e här i Göteborg.

Det bidrog till att förstärka finansmarknaden och utbudet av finansiella tjänster här i Göteborg.

593C.jpgGöran Lindblad, 53 (m) tandläkare, i riksdagen 1993 & sedan 1997, ledamot utrikesutskottet

1. Ja för fred, solidaritet och samarbete.

2. Sverige skall vara delaktig i alla delar av det Europeiska samarbetet. Omröstningen handlar inte om hela EMU-samarbetet, vi deltar redan i allt utom sista steget, vilket handlar om mynt och sedlar samt penningpolitiken.

Skälen för ett ja är främst politiska. Vi skall ej stå på åskådarplats utan inflytande för att vänta och se medan alla andra tar sitt ansvar. Det enda rätta är att liksom tillexempel de Baltiska länderna ta vårt ansvar, visa solidaritet och bli aktiva Européer.

Dessutom visar redan gjorda erfarenheter i nuvarande Euroländer att handeln mellan länderna ökar kraftigt, ända upp till 40 procent. Detta har omedelbara positiva effekter för tillväxt och välstånd.

Vi kommer också att kunna räkna oss tillgodo prispressande konkurrenseffekter när priserna lätt och direkt kan jämföras mellan länderna i Unionen. (gäller framförallt livsmedel och kapitalvaror)

3. Som fullvärdigt delaktiga kommer Göteborgarna att märka av ett uppsving i handelsutbytet med andra medlemsländer. Sveriges största hamn kommer givetvis att få än större betydelse.

Samtidigt kommer den västsvenska tillverkningsindustrin att kunna expandera. Priskonkurensen kommer att innebära lägre priser på tillexempel hushållsmaskiner, tv-apparater, bilar, och mat.

Vid ett utanförskap ökar risken för minskad handel och ökad arbetslöshet.

4. Som folkvald företräder jag alltid väljarna. Samtidigt är personvalssystemet en ofullständig halvmesyr.

I den svenska modellen har vi en lång tradition av partival där kandidaterna varit underordnade partierna. Denna modell innebär en inbyggd lojalitetskonflikt. Partierna (inklusive mitt eget) måste fort förnya sig och personvalets betydelse öka.

5. Jag har tillexempel motionerat om ytterligare förbindelse över älven mellan centrala stan och Hisingen.

4370.jpgRolf Lindén, 46 (s) metallarbetare, i riksdagen sedan 2002, ledamot i miljö- & jordbruksutskottet

1.Jag tänker rösta ja.

2. Ett viktigt argument är naturligtvis inflytandefrågan. För mig är det alldeles självklart att Sverige måste finnas med där de avgörande besluten tas.

Varför ska vi – som nejsidan vill välja bort ansvaret och inflytandet det ger oss. Ett annat argument är balansen. Med det menar jag att vi behöver en stark part i världen som balanserar USA: s totala dominans på världsarenan.

Det gäller både politiskt och ekonomiskt. Det kan vi bara klara om vi är eniga i Europa och då räcker det inte bara med ett EU-medlemskap det behövs också en gemensam valuta! Ett tredje viktigt argument är vårt exportberoende.

Vi är ett litet land som lever på export av högkvalitativa varor. Om några år går mer än hälften av vår export till länder som har euron som valuta. Då är det viktigt med likvärdiga konkurrensvillkor och det kan vi få med en gemensam valuta.

Om vi väljer utanförskapet – genom att rösta nej – finns det en risk att vi tvingas ta till åtgärder som minskar tryggheten på arbetsmarknaden.

Ett fjärde vikigt argument är att med euron får vi en stor och stabil valuta. I och med detta begränsas kraftigt risken för att bli utsatt för valutaspekulationer och räntechocker. Marknaden får helt enkelt mindre makt.

Makten förskjuts istället dit den hör hemma nämligen hos de folkvalda politiska församlingarna. Det är i grunden detta det handlar om för mig! Ska marknaden få bestämma villkor eller ska de folkvalda politikerna göra det!

3. Göteborg är en export och handelsstad. Ett medlemskap i EMU ger oss samma förutsättningar som andra europeiska handels- och industristäder konkurrensen om nyinvesteringar och nyetableringar.

Väljer vi utanförskapet den 14 september är risken stor att utländska investeringar istället hamnar i Helsingfors eller i Gdynia efter som Finland och Polen då har samma förutsättningar genom sitt EMU-medlemskap.

4. Jag företräder både mina väljare och mitt parti. Mina väljare har i första hand röstat på socialdemokraterna och andra hand på mig. Utifrån detta har jag att hantera det mandat göteborgarna givit mig.

5. Hävda Göteborgs intressen görs ständigt i det dagliga politiska arbetet. Föga överraskande hävdar ju jag att en socialdemokratisk politik är bra för landet och därmed också för Göteborg.

Ett konkret exempel där vi agerat kollektivt är helikopterdivisionens vara eller icke vara på Säve (där för övrigt samtliga Göteborgspartiers riksdagsledamöter var mycket aktiva).

20D2.jpgCecilia Magnusson, 41 (m) undersköterska, i riksdagen sedan 1998, ledamot justitieutskottet

1. Ja.

2. Euron är en naturlig följd av vårt medlemskap i EU. Den gemensamma valutan är ett kvitto på att vi tar vårt åtagande på allvar att medverka till trygghet och välfärd i hela Europa.

Att gå med fullt ut ger också Sverige möjligheter till inflytande i en europeisk ekonomi som redan i dag påverkar vårt land, men som vi inte har mycket insyn i. Rent ekonomiskt har euron visat sig ge sänkta räntor och en ökad utrikeshandel.

Detta skulle ge Sverige den skjuts vi behöver för att återerövra vår plats på välståndsligan, där vi ju halkat efter under senare år.

3. Göteborg är ju Sveriges port ut mot världen och skulle gynnas mycket starkt av om landet byter valuta. Stadens goda utveckling under århundradena har ju byggt på samarbetet och utbyten av varor med människor från andra länder.

Euron har visat sig vara mycket gynnsam för bland annat turistnäringen. Göteborg är ett stort turistmål och kommer därför att kunna dra nytta av eurons fördelar. En gemensam valuta förenklar handeln och ger också Göteborgsföretagen konkurrensfördelar.

Vidare gynnas ju också göteborgarna om handeln ökar och konkurrensen förbättras för företagen. Bättre förutsättningar för Göteborgsföretag ger möjligheter till expansion och kan påverka arbetsmarknaden positivt!

Tillväxt gynnar ju såväl göteborgarna som resten av Sverige. Med en tillväxtökning på bara en kvarts procent per år skulle på tio års sikt ge femton miljarder extra till statskassan. Förbättrade statsfinanser ger möjligheter att förbättra välfärden både i form av sänkta skatter och satsningar på det gemensamma, som t ex rättsväsendet.

4. Jag företräder framför allt mina väljare men också mitt parti. Det gör jag av övertygelse om eurons fördelar för såväl Göteborg som för resten av Sverige. När Sverige mår bra ekonomiskt mår också Göteborg bra!

5.5I alla frågor jag skall ta ställning till tänker jag igenom hur detta påverkar Göteborg. Ställningstagandet för euron är ett bra exempel.

I övrigt har jag drivit frågorna om Göteborgsoperans och Konserthusets möjligheter att finnas och utvecklas. Försvarsfrågan på Västkusten är en fråga som vi ledamöter måste driva – helikoptrarna på Säve är en mycket angelägen fråga.

Det som ligger mig allra närmast om hjärtat är möjligheterna för unga brottsoffer att få hjälp i Göteborg precis som de kan i Malmö och Stockholm.

Dessutom måste barn och föräldrar Göteborg som blir utsatta för familjevåld få mycket bättre uppställning från myndigheter och samhället än vad som är fallet idag.

715E.jpgRolf Olsson, 54 (v) socionom, i riksdagen sedan 1998, suppleant i justitieutskottet och social-försäkringsutskottet

1. Jag ska rösta nej.

2. Tre viktiga argument:

•EMU innebär en stor inskränkning av demokratin. Sex personer i centralbanken ska ha avgörande makt över flera hundra miljoner människor utan att vi kan välja eller avsätta dem.

Det är förbjudet att påverka dem och det går inte att utkräva ansvar.

• EMU innebär stora ekonomiska risker. Idag bestäms räntan i Sverige av riksbanken och räntepolitiken är mycket viktig för att klara konjunktursvängningar.

Går vi med i EMU sätts räntan av centralbanken utan hänsyn till de olika ländernas skiftande förhållanden. Eftersom inflationsbekämpning är överordnat allt annat i EMU är det stor risk för nedskärningar och arbetslöshet.

• De centrala fördragen som reglerar EMU fastslår tydligt att den offentliga sektorn ska minskas och skatter ska sänkas.

Det innebär på sikt stora nedskärningar av offentlig sektor, privatiseringar och försämrad välfärd. Det drabbar inte minst kvinnorna.

3. Göteborg får som alla andra kommuner räkna med kärvare villkor och minskade bidrag från staten, för att uppfylla kraven från EMU.

Det leder till att göteborgarna i framtiden måste räkna med nedskärningar, privatiseringar, avgiftshöjningar och försämringar av offentlig service om vi ansluter oss till EMU.

Den utvecklingen utläses av t ex Maastrichtfördraget, som inte tillkommit av en slump och som inte ens ja-fantasterna kan bortse ifrån! För de göteborgare som har små ekonomiska marginaler blir den utvecklingen allra mest kännbar.

4. Jag har alltid talat om att jag företräder vänsterns politik och det innebär en politik som främst ska gynna människor med låga eller genomsnittliga löner, sjuka och arbetslösa, barnfamiljer, pensionärer med låg pension osv.

Väldigt många göteborgare har stor nytta av förbättringar för dessa grupper. Jag känner ingen lojalitetskonflikt när jag pratar med folk om detta.

5. Har många gånger talat om och använt mig av erfarenheter från mer än 20 år som aktiv socialarbetare i Göteborg.

Det har funnits både positiva erfarenheter att redovisa som goda exempel och negativa erfarenheter att dra fram för att påtala behoven av insatser.

En konkret fråga där jag talade mig varm för Göteborgs intressen och behov i en riksdagsdebatt, var när de så kallade storstadsmiljonerna beslutades efter ganska intensiv debatt. Det var ett konkret beslut för att minska orättvisorna, men det behövs många fler. Det arbetet måste fortsätta!

4582.jpgClaes Roxbergh, 58 (mp) fil lic, i riksdagen 1988–91 & 1994 & sedan 2002, ordförande i trafik-utskottet

1. Nej.

2. Demokrati och ekonomi.

3. Tveksamt att sia om framtiden oavsett hur det går i folkomröstningen.

4. Jag företräder i första hand mina väljare.

5. Vikten av att situationen för godstransporterna i regionen löses.

1A7A.jpgAnita Sidén, 63 (m) rektor, i riksdagen sedan 1998, ledamot i socialförsäkringsutskottet

1. Jag tänker rösta ja.

2. Ja – ger trygghet inför framtiden både för de unga och för oss äldre. Vi kan inte bara stå och se på när de andra europeiska länderna passerar oss och vi behöver ju jobben för vår välfärd.

3. Ja – för oss göteborgare – är bra för handeln över gränserna och därmed för Göteborg som hamn- och industristad.

4. Handen på hjärtat – ett rakryggat ja känns rätt, både för väljarna och för vår hemstad.

5. Att Göteborgsoperan ska få lika höga anslag som Operan i Stockholm. Denna fråga är även viktig för de unga baletteleverna på Svenska Balettskolan i Skälltorpsskolan på Hisingen. Dessutom samarbetar de västsvenska (m)-ledamöterna i andra frågor, som är mycket viktiga, för vår landsända.

5B0C.jpgCecilia Wigström, 32 (fp) statsvetare, i riksdagen sedan 2002, ledamot i utrikesutskottet & OSSE-delegationen

1. Ja.

2. Vi är med i EU och jag tycker att vi skall vara fullvärdiga medlemmar. EU har bidragit till stabilitet och fred för oss som deltar och när 10 nya länder nu kommer med får fred och demokrati ytterligare spridning.

Redan idag har 300 miljoner människor euron. Vi påverkas av besluten, men får inget inflytande utanför. Euron innebär ekonomiska fördelar i form av mer handel och därmed fler jobb. Tryggheten av en stor och stark valuta är viktig.

3. Vår framtid beror av många fler saker än bara euron, men euron underlättar tillväxt och välfärd.

Göteborg är en handelsstad där många arbetstillfällen finns i små och stora företag som samarbetar med andra länder.

Utan euron blir det svårare att locka företagsetableringar hit, liksom utländska läkare eller andra bristyrken. Växelkursförändringar innebär en risk att besparingar krymper den dag de flyttar tillbaka till sitt hemland.

Jag har själv träffat en tysk läkare på Mariaplans vårdcentral som flyttade hem på grund av en försvagad krona.

4. Jag företräder i första hand mina väljare. Det tänker jag ofta på när jag skall upp i riksdagens talarstol. Där representerar jag inte bara mig själv utan alla de som röstade på Folkpartiet, särskilt de 2500 som kryssade för mig på valsedeln.

När det gäller att representera Göteborgs intressen kan det någon gång uppstå lojalitetskonflikt med partiets politik, men det har knappt hänt hittills. Min motion om att flytta statliga verk till Göteborg fick inte stöd av riksdagsgruppen.

5. Jag har motionerat om att statliga verk borde flyttas till Göteborg. Idag finns det 128 verk i Stockholm, men bara 6 i rikets andra stad. Det innebär att samhällsvetare har svårt att hitta jobb här.

4C10.jpgSiw Wittgren-Ahl, 52 (s) projektledare, i riksdagen sedan 1995, ledamot bostadsutskottet

1. Jag ska rösta ja.

2.Inflytande och demokrati.

3. På sikt får det betydelsen att vi, och alla andra européer, får ett gemensamt och lika penningvärde.

4. I EMU-frågan är det självklart att jag röstar i enlighet med folkomröstningens resultat. I övriga frågor ser jag mig som en representant för partiet och för Göteborg.

Jag kan inte peka på någon speciell lojalitetskonflikt. Vad just jag tycker är inte alltid det viktigaste, jag är del av en folkrörelse och jag är vald på grund av det.

5. Skattutjämningsfrågan är ett exempel. Sänkt moms på Liseberg är ett annat. Sedan är det självklart för mig, som bott i Biskopsgården i många år, att driva frågor som motverkar segregationen och ökar integrationen mellan alla grupper i samhället.