Sveriges första öppnades i Göteborg 1826 Göteborgs handelsinstituts historia är både brokig och intressant. Efter ett riksdagsförslag 1823 om att ett institut behövdes för att råda bot på rikets vikande handel, dröjde det inte länge innan ett grundades i Göteborg. Styrelsen valdes 1825, och i januari året därpå startade verksamheten.

Initiativtagarna var Handelssocietetens ordförande Anders Georg Levgren och ledamoten Gustaf Ferdinand Henning. Utbildningen skulle ge köpmannen ”de kunskaper och färdigheter [—] som särskilt erfordrades för att upprätthålla den Göteborgska köpmannakårens stora traditioner”. Att denna målsättning inte bara var tomma ord förstår man när man inser hur många medlemmar av Göteborgs kända köpmannasläkter som varit inskrivna på institutet. Familjerna Dickson, Ekman, Kjellberg och Waern finns samtliga representerade i elevmatriklarna. Ekonomin ett problemSkolan fick en blygsam start med en lokal på två rum och kök i Bloms hotell (hörnet av Södra Hamngatan och Östra Larmgatan). Därefter följde en ambulerande tillvaro tills man 1881 flyttade in i en permanent lokal på Läroverksgatan, nybyggd just för Handelsinstitutets syften. I detta vackra hus, ritat av Adrian Peterson, håller numera Gustaviskolan till. Medel för den nya skolbyggnaden fick man dels från staden, dels från Renströmska fonden. Just ekonomin kom att vara ett problemområde för institutet under ett flertal år. Verksamheten var till en början helt beroende av donationer, men från 1829 utgick anslag från staden. År 1893 fick man statsanslag. Det dröjde dock inte länge innan huset på Läroverksgatan blev trångbott, och en ny byggnad på Viktor Rydbergsgatan stod färdig för inflyttning 1914. Den ritades av Slöjdskolans dåvarande rektor, Charles Lindholm. Nästa stora förändring kom 1918, då institutet fick den officiella benämningen handelsgymnasium. Blev kommunal 1966De ämnen som man undervisat i på institutet har naturligtvis varierat under årens lopp, men strax efter förra sekelskiftet låg tyngdpunkten på såväl praktiska som teoretiska ämnen. Språk, bokföring och handelsräkning ingick, men även kurser i maskinskrivning och nationalekonomi. Kursen var tvåårig, men även en ettårig så kallad fackkurs fanns att tillgå. Utbildningen övergick med gymnasiereformen 1966 till att bli den treåriga ekonomiska gymnasielinjen. I samband med detta kommunaliserades skolan, och namnet ändrades till Levgrenska gymnasiet. Det mycket väl ansedda Göteborgs handelsinstitut kom slutligen att ingå i Hvitfeldtska gymnasiet. Hyrde ut till Hinke BerggrenEn av de intressanta anekdoter som finns att berätta om skolan rör den första läraren, fransmannen Ferdinand Lannes. Han lär ha varit en lysande lärare, men i det privata livet hade han stora skulder och utvecklade en fallenhet för det svenska brännvinet. Under en Stockholmsresa 1828 gick det så långt att terminsstarten fick uppskjutas en hel månad. Det visade sig att Lannes fordringsägare höll kvar honom i Stockholm tills institutets styrelse löst ut honom! Vid ett långt senare tillfälle blev det skriverier i pressen. Institutet kritiserades för att det hyrt ut skolans högtidssal till en, som man ansåg, mindre lämplig person. Personen i fråga var den kände anarkisten Hinke Bergegren, som hade förespeglat att han skulle föreläsa om Franska revolutionen men istället ägnat sig åt aktuellare frågor. Paul Epäilys