Medeltalet bilar per vardagsdygn ökar totalt, men minskar på vissa gator. Trots att biltrafiken sedan 1990 ökat totalt med nästan tio procent (82.000 bilar) på de gatusnitt som redovisas här nedan, så är det många enskilda gatusnitt som haft en minskning

Störst minskning de senaste tio åren hade Hjalmar Brantingsgatan öster Vågmästarplatsen, -13 000 (-12 procent). Den största ökningen de senaste tio åren står Gnistängstunneln för med 18.500 fordon (132 procent)

Minskad trafik i Tingstadstunneln

De mest intressanta gatusnitten för många är de som går över älven. Jämfört med 1990 kan man se både en ökning och en minskning på gatusnitten över/under Göta Älv.

Trafiken på Göta Älvbron har minskat med sex procent 2001 jämfört med 1990. Men jämför man med år 2000 kan man skönja att trafikmängden ökar igen.

Tingstadstunneln som haft en ständig ökning ända fram till 1990 har stannat av och till och med minskat de senaste tio åren med två procent per vardagsdygn,

Allt fler tar Älvsborgsbron

Angeredsbrons medeltrafikmängd har på cirka tio år ökat med fem procent.

Den största ökningen för trafiken över/under älven står Älvsborgsbron för, 63 procent. Säkerligen är den påverkad av att Lundbytunneln kommit till.

Detta innebär att den marginal till maximal trafikkapacitet över/under Göta Älv som finns kvar att utnyttja har minskat. 1990 var den 16 procent, 2001 var samma siffra 13 procent.

CE2.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet