Antalet barn som går i Göteborgs förskolor har ökat. Det visar Statistiska centralbyråns senaste barnomsorgs- undersökning. Under 2000-talet har antalet barn ökat från 17.000 till drygt 20.000.

Ökningen beror dels på att det har fötts fler barn de senaste åren, dels på att andelen barn som går i förskolan ökar.

Det totala antalet 1-5-åringar i kommunen har ökat från 24.400 år 2001 till 26.000 år 2004. 2001 gick knappt 70 procent av barnen i förskolan. Fram till och med 2004 har denna andel ökat till nästan 78 procent.

18 procent går i privat förskola

Antalet barn har ökat både i den kommunala och i den privata (enskilda) förskolan. Den kommunala förskolan har vuxit med 2.100 barn medan den privata ökat med 1.100. Den kommunala förskolan är fortfarande klart störst även om den privata ökat sin andel något.

Andelen barn i privat (enskild) förskola varierar från fem procent i Frölunda till 35 procent i Linnéstaden. För hela Göteborg ligger siffran på 18 procent.

Andel barn 1-5 år som går i förskola 2001-2005, procent
B74.gif

Barn i kommunal och enskild förskola 2001-2005

2F92.gif

Andel barn per stadsdelsnämnd som går i privat (enskild) förskola 2004-10-15

6514.gif

Källa: SCB, Barnomsorgsundersökningen

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet