27.400 göteborgare fick 2003 förtidspension, eller sjuk- och aktivitetsersättning som det numera kallas. Av dessa var 15.600 män och 11.800 kvinnor.

Statistiken visar tydligt att ”förtidspension” blir vanligare ju äldre man blir. Bland yngre göteborgare (under 45 år) får ungefär tre procent sjuk- och aktivitetsersättning (SA-ersättning). Detta att jämföra med 60- till 64-åringarna där siffran är mellan 27 och 35 procent.

I alla åldersgrupper är andelen med SA-ersättning större bland män än bland kvinnor. 8,6 procent av göteborgarna är ”förtidspensionärer”, 7,5 procent av kvinnorna och 9,7 av männen.

Stora skillnader mellan stadsdelarna

Skillnaderna är stora inom Göteborg. I Biskopsgården och Frölunda är runt 13 procent av befolkningen förtids- pensionärer. I stadsdelar som Centrum och Älvsborg är motsvarande siffra endast fem procent.

I alla stadsdelar utom Bergsjön och Lundby är det fler män än kvinnor som är förtidspensionärer.

Så här definierar Riksförsäkringsverket sjuk- och aktivitetsersättning (SA-ersättning):

”Aktivitetsersättning kan utges för den som är mellan 19 och 29 år vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan om nedsättningen kan antas bestå under minst ett år.” Sjukersättning ges på motsvarande sätt till personer mellan 30 och 64 år.

Andel personer med sjuk- och aktivitetsersättning 2003 i Göteborg efter ålder och kön:
D5E.gif

Andel personer med sjuk- och aktivitetsersättning 2003 efter stadsdelsnämnd:

3994.gif

Källa: Statistiska centralbyrån, ohälsotal

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet