Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete. Den högutbildade delen av befolkningen i Göteborg förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning.

Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år och med lågutbildade avses personer som genomgått högst folk- eller grundskola (förgymnasial utbildning).

2006 förvärvsarbetade 74,5 procent av Göteborgs befolkning i åldern 25–64 år. Motsvarande andel för högutbildade var 84,6 procent. Bland lågutbildade var 53,9 procent sysselsatta.

Andelen förvärvsarbetande stiger markant för dem som har gymnasieutbildning. Förvärvsarbetande har också följaktligen högre utbildningsnivå än icke förvärvsarbetande.

Andelen förvärvsarbetande är lägre hos kvinnor än hos män oavsett utbildningsnivå. Skillnaderna blir dock mindre ju högre utbildning man har.

Andel (%) sysselsatta 2006 per utbildningsnivå och kön. 25–64 år.

B2E.gif

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet