Förvärvsfrekvensen visar hur stor andel av befolkningen i en åldersklass som förvärvsarbetar. De högsta förvärvsfrekvenserna på över 70 procent finns i åldrarna 30-59 år. Allra högst är den bland Göteborgs 45-49-åringar. 77,6 procent i den åldersgruppen arbetar.

Lägst andel som arbetar finns bland ungdomar samt äldre som nått pensionsåldern. Ungdomarnas låga värde beror till stor del på att många studerar.

Att förvärvsfrekvensen är låg bland dem som är äldre än 65 år är inte så överraskande. Det är tvärtom förvånande att det fortfarande finns personer som arbetar i dessa åldrar. Redan i åldern 60-64 år sjunker andelen som förvärvs- arbetar. Här spelar sannolikt förtidspensionering en stor roll.

Unga tjejer jobbar mer än unga killar

Förvärvsfrekvensen är relativt jämt fördelad mellan könen, även om den är lite högre bland männen. Det är framförallt de yngre männen i åldrarna 20-39 år som arbetar mer. Kvinnorna har något högre andel bland de allra yngsta, 16-19-åringarna.

Sett till hela ålderspannet 20-64 år så ligger förvärvs- frekvensen på 71,4 för männen, och 68,8 för kvinnorna.

Det är Statistiska Centralbyrån som med hjälp av bland annat inkomstuppgifter tar fram vilka som ska räknas som förvärvsarbetande.

Förvärvsfrekvens i åldersklasser

C3A.gif


Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet