Sothalten i Göteborgsluften har minskat betydligt de senaste 40 åren, särskilt under vinterhalvåret. Från 2001 är dock trenden uppåtgående både under sommar- och vinterhalvåret.

Att sothalterna minskat mest under vinterhalvåret beror sannolikt på att vi ändrat sättet att värma våra bostäder.

Bättre utnyttjande av spillvärme och minskad användning av fossila bränslen i värmeverken har påverkat luften mycket men eftersom stoftet finns i luften är vi också beroende av utvecklingen i våra grannländer

De redovisade mätningarna i tabellen är gjorda 25 meter över markytan i centrala Göteborg. Nere på gatunivån råder andra förhållanden.

954.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet