Kulturskolan. Foto: Sören Håkanlind

Fritiden viktig för välmåendet. Årets elevenkät till tusentals barn i Göteborgs skolor har utökats med fem frågor om fritiden. ”Barns fritid spelar en betydelsefull roll för deras välmående, sociala och personliga utveckling − det vill vi ha mer kunskap om”, säger Linda Johannessen, som är med och samordnar elevenkäten.  

Varje år får elever i årkurs två, fem, åtta och årskurs två i gymnasiet svara på frågor om skolan i en elevenkät som skickas ut av Göteborgsregionen (GS) eller Skolinspektionen. I år ansvarar GR för enkäten och för första gången utökas den med fem frågor om barns fritid.

− Det är fyra år sedan fritiden undersöktes senast och vi behöver en uppdaterad bild av hur barn tillbringar, upplever och påverkas av sin fritid. Den största delen av barns vakna tid är fritid, säger Linda Johannessen, projektledare på Stadsledningskontoret.

En enkät med både frågor om skola och fritid kan också ge svar på hur de två områdena påverkar varandra. Till exempel om de barn som är nöjda med skolan också är nöjda med sin fritid.

Stora skillnader i staden

En av undersökningens målsättningar är att få en bild av hur fritidsvanorna skiljer sig åt i olika delar av staden. Genom ett nytt inslag i årets enkät kommer svaren visas på en karta så skillnaderna i Göteborg blir lätta att se.

Linda Johannessen.

Linda Johannessen berättar att man hade en dialog med Ungdomsfullmäktige i våras inför enkätarbetet. Ledamöterna uttryckte då oro över resultatet i förra fritidsvaneundersökningen.

− Det visade bland annat att andelen barn och unga som är med i föreningar och nöjdheten med sin fritid såg väldigt olika ut beroende på var du bor. Ledamöterna ställde den mycket befogade frågan ”Hur ska en undersökning kunna ändra på det?”.

Linda Johannessens svar är:

− När vi vet vilka delar av staden som unga är minst, och även mest nöjda, med sin fritid kan vi genomföra fördjupande dialoger i dessa områden. På så sätt kan vi ringa in framgångsfaktorer och särskilda utvecklingsområden och sätta in rätt insatser.

Bland de nya åtta nya frågorna i elevenkäten tar en av dem även upp funktionsvariationer.

− Den kan ge skolan svar på hur delaktighet och tryggheten ser ut för barn och ungdomar med funktionsvariationer, säger Linda Johannessen.

Viktigt med helhetsbild

 Elevenkäten visar vad eleverna tycker om undervisningen och skolorna i stort. Anders Samuelsson är enhetschef på kvalitet och utveckling på grundskoleförvaltningen och säger att det är ett viktigt verktyg.

− Enkäten används till exempel för att se hur vi kan utveckla undervisningen utifrån elevernas behov och om det finns något som vi behöver lägga särskilt fokus på.

Anders Samuelsson välkomnar att även frågor om fritids finns med i årets enkät:

− Det är viktigt att skolorna får syn på elevernas hela livssituation och fritiden är en stor del, säger han.

Eftersom de är första gången som enkäten utökas med en fritidsdel kommer upplägget så småningom utvärderas för att kunna avgöra om det blir en fortsättning.

Linda Johannessen menar att en uppdaterad bild av barn och ungas fritidsvanor är av största vikt.

− Vi tror mycket på att tillgång till flera arenor och flera förebilder gynnar barn och ungas utveckling, säger hon.