Gammal regel blir tydligare. En procent av kommunens kostnader vid ny- och ombyggnationskostnader ska gå till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Det förslaget sa kommunstyrelsen ja till på onsdagen. Går det igenom också i kommunfullmäktige innebär det troligtvis ökade konstnärliga inköp för några miljoner kronor per år.

Ända sedan 1930-talet finns en statlig rekommendation att en procent av de offentliga byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Flera kommuner har gått ett steg längre och gjort rekommendationen till regel för de egna byggnationerna.

Ska ta hjälp av kulturnämndens expertis
I Göteborg har tolkningarna gått isär om det är en regel eller en rekommendation. Det förslag kommunstyrelsen nu sagt ja till innebär ett förtydligande; en procent av byggkostanden vid ny-, om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder ska användas till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Detta gäller fastigheter som ägs av såväl stadens nämnder som de helägda kommunala bolagen.

Dessutom ska regeln gälla när staden nyanlägger eller ändrar en offentlig plats. Det skulle också innebära att förvaltningar och bolag blir skyldiga att ta hjälp av kulturnämndens expertis i valet av konstnärlig utsmyckning vid större byggnationer. Kulturnämnden ska ansvara för att följa upp att regeln efterlevs, vid stadens samtliga byggen.

Göteborgs Stads investeringsbudget ligger på cirka 1.000 miljoner kronor per år. En procent av det är tio miljoner kronor. Redan idag läggs en hel del resurser på konstnärlig utsmyckning och gestaltning. Men en grov bedömning är att regeln skulle innebära en ökning på knappt fem miljoner kronor per år.

I kommunfullmäktige i oktober
Men dessa siffror avser bara fastigheter som ägs av stadens nämnder. De kommunalt helägda bolagen anser att de redan lever upp till regeln, så där skulle den troligtvis inte innebära någon skillnad.

Ärendet har redan varit upp en vända i kommunfullmäktige men återremitterades till stadsledningskontoret med önskemål om ökad tydlighet huruvida regeln även skulle gälla kommunens bolag. Efter vissa förtydliganden så har kommunstyrelsen nu bifallit det nya förslaget som också ska behandlas på kommunfullmäktiges möte i oktober. Om det antas, kommer regeln troligtvis att börja gälla med omedelbar verkan.