Göteborgs skolelever besöker museer och teatrar allt oftare. Förra året gick varje barn i genomsnitt på 1,5 museilektion. Motsvarande siffra för scenkonsten är nästan lika stor. Eleverna i Härlanda toppar statistiken för scenkonst – där fick nästan alla gå på tre föreställningar.

Statistik från Kulturförvaltningen visar att antalet museilektioner och scenkonstföreställningar för förskolebarn och skolelever ökade förra året.

Målet nått med god marginal

– Under 2009 var det ett prioriterat mål att alla elever ska gå på minst en museilektion, en teaterföreställning och en skolbio per år, säger Maria Rudbo på kulturförvaltningen.

När det gäller besök på museer och teatrar uppfylldes detta mål med god marginal. I nästan alla stadsdelar får varje skolbarn gå på minst en museilektion. Genomsnittet för hela stan hamnar på 151 procent, eller en och en halv lektion, per barn och år. En ökning med 15 procentenheter jämfört med 2008.

Scenkonst, det vill säga teater, musik och dans, kommer upp till nästan samma nivå som museerna. Där hamnar genomsnittet på 145 procent – en ökning med 20 procentenheter jämfört med 2008.

Gunnared nådde inte målet

Centrum gör i särklass flest museibesök med ett snitt på 2,5 museilektioner. Biskopsgården är inte lika flitig. Deras snitt på 81 procent innebär att det finns elever i stadsdelen som inte fått besöka något museum alls.

Härlanda utmärker sig med flest scenkonstföreställningar. Stadsdelen har ökat från 217 procent 2008 till 286 procent 2009. Det betyder i snitt nästan tre föreställningar per barn. Även Frölunda och Älvsborg gör många teaterbesök, de hamnar på 272 respektive 250 procent.

Gunnared lyckas, som enda stadsdel, inte nå målet en föreställning per barn och år, utan hamnar på 81 procent.

”Skolbio är så mycket mer än film”

Stadens genomsnitt för skolbiobesök är sämre. Bara sex av 21 stadsdelar ser till att eleverna får gå på skolbio minst en gång om året. Södra Skärgården utnyttjar möjligheten mest, där kommer man upp i ett snitt på 1,5 skolbioföreställning.

I en enkätundersökning som genomfördes i höstas uppger många stadsdelar att biobesöken känns minst angelägna. Film är en kulturupplevelse som många elever redan tar del av och används också på olika sätt i undervisningen.

– Den tekniska kvaliteten har förbättrats och tillgången på film med visningsrättigheter har ökat. Göteborgs skolor har avtal med GR som innebär fri tillgång på film och då väljer många skolor att visa film i klassrum och samlingssalar. Men då missar man att skolbio är så mycket mer än film, det finns många barn som aldrig besökt en biograf, säger Maria Rudbo.

Resorna inget hinder

Enkäten visar också att resorna till och från institutionerna inte upplevs som något hinder, med undantag för förskolorna.

Varje stadsdel har en kultursamordnare som förmedlar det aktuella kulturutbudet till skolornas kulturombud. Enligt Maria Rudbo finns ett klart samband mellan kultursamordnarnas arbete och antalet besök på museer, teatrar och biografer.

Inget prioriterat mål för 2010

– I de stadsdelar där kultursamordnarens arbete av olika anledningar inte fungerat som det var tänkt, har vi sett att besöken minskat. Särskilt tydligt är det inom området scenkonst.

Det prioriterade målet, som skulle garantera att alla skolelever får ta del av kulturupplevelser, har tagits bort från fullmäktiges budget för 2010.

– Vi ska fortsätta göra uppföljningar för att se om det påverkar antalet besök, säger Maria Rudbo.

Fotnot:
I kulturförvaltningens tjänsteutlåtande redovisas även statistik för gymnasieskolan (se länk nedan).