Politiken får avgöra platsen. Det blir ungefär lika dyrt att bygga ett nytt centralbad i Gullbergsvass, på Heden eller Ringön. Störst samhällsnytta gör det på Heden eller i Gullbergsvass. Det visar den fördjupade förstudien som också pekar på andra avgörande faktorer vid val av plats. Därför blir det upp till politiken att avgöra var det ska byggas.

Det behövs ett nytt centralbad i Göteborg eftersom Valhallabadet är i dåligt skick. Våren 2020 gjordes en förstudie och hösten 2020 fick idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en fördjupad studie tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och Älvstranden utveckling. Den 23 mars presenteras rapporten för idrotts- och föreningsnämnden.

Föreslår inte platsen

Gullbergsvass har hela tiden varit huvudalternativ för uppdraget, men man har också tittat på Heden och Ringön.

– Oavsett vilken placering politiken väljer så skiljer det sig inte så väldigt mycket åt i kostnad att bygga ett badhus av den karaktär politiken vill se. Det innebär att det finns andra värden som kommer att styra beslutet. Det har också gjort att vi inte lägger fram ett beslut om en av de tre platserna, utan en bred och objektiv fördjupad förstudierapport, säger Lotta Lidén Lundgren, avdelningschef på utveckling och ekonomistyrning på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Det finns en rad omständigheter där det skiljer sig åt stort mellan de tre områdena. När det gäller samhällsnytta skiljer det sig allra mest mellan Heden och Ringön.

– Då handlar det om i vilken takt det växer fram en stad kopplad till tomten. Det ligger längre fram i tiden på Ringön och på Heden har vi redan en fullt utvecklad stad.

Kostar mindre

Prislappen på badhuset är nästan 1,8 miljarder. I första förstudien var det cirka 2,3 miljarder. De främsta anledningarna till att det blivit billigare är att badhuset i Gullbergsvass flyttats längre från Västlänkstunneln, vilket var en ganska stor risk, och att man gjort fler grundläggande geotekniska analyser och markprover som sänker riskpåslaget.

– Vi har också minskat storleken på huset, ritat om och effektiviserat en del av ytorna. Men det är lika mycket bassängyta som tidigare.

Tar olika lång tid

Något annat som kommer att påverka beslutet och som också tas upp i den fördjupade förstudien är hur lång process det är att kunna bygga på de tre olika platserna. I Gullbergsvass är en planprocessarbete påbörjat.

– Vill politiken bygga där går det att skjuta in i den pågående processen. Det gör att vi tjänar två år och då sparar man också pengar, eftersom priset räknas upp.

På Ringön bedöms det ta fyra år innan badhuset kan byggas och detsamma på Heden, vilket också innebär att det blir dyrare. Något annat som kan “ställa till det” är att marken i Gullbergsvass delvis ägs av Älvstranden. Tomten behöver säljas till fastighetsnämnden för att sedan hyras av idrotts-och föreningsnämnden. På Heden och Ringön ägs marken av fastighetsnämnden.

I dagsläget är det inte bestämt om det ska byggas ett nytt centralbad i Göteborg, det är upp till politiken att ta ställning. Den fördjupade förstudien visar på förutsättningar för att kunna bygga. Slutgiltigt beslut om nytt centralbad tas av kommunfullmäktige.