Parken Galaxen i Bergsjön har fått en rejäl uppfräschning. Dålig belysning och täta buskage gjorde tidigare att parken upplevdes skrämmande. Nu har Park- och naturförvaltningen gett parken rymd och ljus genom att förbättra belysningen, gallra buskagen och rusta upp bänkar, trappor och papperskorgar.

Parkens karaktär med tall, björk och beteshagar har lyfts fram. En funktionell och vacker belysning skapar trygghet och trivsel i parken som fått större öppna ytor. Att någon bryr sig om den yttre miljön gör också att de boende är engagerade och vill vara med och påverka.
Genom att studera hur människor rör sig i parken har de boende själva varit med och bestämt vilka stråk som är huvudstråk och där har man koncentrerat belysningsinsatserna.

59D2_2.jpgTidigare var många bergsjöbor rädda när de passerade parken på kvällarna. Idag känns området tryggare, mer välkomnande. Belysningsstolparnas läge har ändrats och belysningskällornas utformning har setts över. Gallringen av buskage vid platser som upplevdes som hotfulla har också bidragit till ökad säkerhet och friare sikt. Går man upp på den högsta bergknallen kan man återigen se Kortedala och den vackra utsikten. Att bry sig om miljön handlar också om att se till att trappor, bänkar och papperskorgar är hela och snygga. Vissa nyanskaffningar har gjorts, men man har även målat och rustat upp det gamla.

Upprustningen i Galaxen är ett samarbete mellan flera deltagare. Fastighetsägarna med Familjbostäder i spetsen har lämnat stort ansvar till de boende. Kommunen och ett antal föreningar har också varit inkopplade. Ett av park- och naturförvaltningens OSA-lag har stått för själva upprustningen.

Minilantgård
321A.jpgParken och Gärdsåsområdet är värt att värna om. Lantgården i den nordöstra delen av parken, ger området en alldeles egen karaktär. Rationellt tänkande och socialt patos paras här med omsorg om miljön. Här går får, kor och hästar och betar. På sommaren kan man se kalvar nosa på buskar mellan höghusen. Golvet i lantgårdens stall kommer från den gamla tobaksfabriken där man brutit upp och återanvänt golvtiljorna. Gödseln går till odlingslotterna som ligger i närheten. Istället för att slå gräs låter man djuren beta.

Lantgården drivs av föreningen Galaxen som består av de boende i området. En bit därifrån ligger Galaxens föreningsgård. I kaféet samlas man för en pratstund. Ibland har man fester, pingisturneringar, kurser och andra aktiviteter.

Den blå stenen
De boendes medverkan är viktig för att ge området en själ. De kan sitt område och vet dess historia. Granitstenen vid Siriusgatan, som en gång målades blå, är ett exempel på en traditionsbärare. Många i området bestämde möten just vid den blå stenen. Idag har färgen flagnat och stenen är grå. Men begreppet ”vi träffas vid den blå stenen” lever kvar i bergsjöbornas medvetande. Att kunna spinna vidare på tema mötesplats, kanske belysa stenen med blått ljus skulle både vara nydanande och hålla plats och tradition levande.

Våtmarkspark
Även våtmarksparken vid Gärdsmossen, som planlades av park- och naturförvaltningen i mitten av 90-talet, ska rustas upp. Där det idag finns dammar, ängar och våtmarker och där vattnet leds i öppen dager, låg tidigare en torrlagd mosse med sly och igenväxt grönområde. Insatserna i våtmarksparken är uppskattade, både av de boende men också av djuren. Många fåglar trivs här där vattnet och våtmarkerna ökar den biologiska mångfalden. Grodorna som man så länge saknat har också kommit tillbaka. Plantering av buskar och örter har också berikat naturen.

Pedagogiskt och hållbart
Inslaget av pedagogik och omsorg om naturen finns på flera platser i området. Förutom, lantgården och våtmarksparken finns Returhuset med verkstäder för återvinning, odlingslotterna och Sirius Örtagård, ett litet mini-Rosendahl. Bostadshusen som Familjebostäder med omsorg restaurerat och där fasaderna målats i antroposofisk färgskala har gett Siriusgatan en helt ny karaktär.

Kvinnofolkhögskolan som ligger i närheten har Bergsjön som sitt klassrum. Här studerar många kvinnor från andra kulturer. Även de har deltagit i processerna med att påverka sin närmiljö. Det roliga och intressanta med insatserna i Gärdsås och Galaxen är att projekten som drivs inte är några dagsländor utan snarare genomtänkta planeringar med lång hållbarhet.