Byggnadsnämnden säger åter ja till bygget av en actionpark i Burgårdsparken. Vid tisdagens möte beslutades att den nya, omgjorda detaljplanen antas i sin helhet. Nu återstår att se om den kommer att träda i kraft eller om fler överklaganden är att vänta.

Turerna kring den planerade actionparken i Burgårdsparken har varit många och långa. 2004 gav Park- och naturnämnden sin förvaltning i uppdrag att tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen skapa en plats avsedd för utövare av skateboard, bmx och inlines. Som inspirationskälla och modell användes en redan befintlig actionpark i Linköping.

Länsstyrelsen upphävde bygglov

Efter att frågan hade passerat flera olika nämnder och remissinstanser gavs till slut ett bygglov för en yta i Burgårdsparken. Något som länsstyrelsen snart satte stopp för efter överklaganden från personer bosatta i närområdet.

– Det var ett antal boende i stadsdelen som uttryckte kritik, bland annat att actionparken var ett intrång i parkmiljön och att parken behövdes bättre för lugnare aktiviteter, säger Hans Ander, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Boende i området var också rädda för buller och höga ljudnivåer, vilket resulterade i en utredning med beskedet att ljudnivån dagtid inte kommer att bli högre än i dagsläget. Nattetid kan den däremot öka något eftersom trafikbullret då minskar.

Ny detaljplan framtagen

I maj fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Att börja om och leta efter alternativa platser var inte aktuellt.

– Vi har ändrat i planen så att det uttryckligen finns formella rättigheter för en anläggning av det här slaget inom ett avgränsat område i parken. För övrigt gäller resten av de tidigare planerna för actionparken. Det är samma anläggning som man tidigare har ansökt om, säger Hans Ander.

3.000 kvadratmeter actionpark

Actionparken kommer att uppta 3.000 kvadratmeter av Burgårdparkens sammanlagda totala yta, 32.000 kvadratmeter. Av den ytan utgör ramperna ungefär två tredjedelar. Resten blir publika ytor med träd och läktare i amfiteaterstil.

I kommunens nya, antagna detaljplan föreslås också en allmän upprustning av parken med bland annat förbättrad belysning.