Uppskattat initiativ. 11 500 gratis entrébiljetter och åkpass delade Liseberg ut via socialkontoren förra året till barn och unga vars familjer annars inte har råd att besöka den populära nöjesparken. Initiativet var så uppskattat att samarbetet fortsätter även i år.

– Vi har fått så fantastisk feedback från barnen och deras föräldrar, inte minst på sociala medier, att det känns extra roligt att fortsätta även i år, säger Lisebergs informationschef Julia Vasilis, som samtidigt naturligtvis beklagar att behovet över huvud taget finns.

11 500 entrébiljetter och åkpass blev det alltså till slut, när Liseberg förra året gav stadens socialkontor i uppdrag att hjälpa de barn och unga som annars inte skulle ha råd att besöka nöjesparken.

– Vi har flera liknande projekt sedan tidigare för att stötta barn och unga kommuninvånare under 18 år som av olika anledningar inte har möjlighet att på egen hand besöka oss. Till exempel skänker vi biljetter till Bris och arrangerar Särskolans dag, men vi ville utöka det engagemanget och slöt därför ett avtal med socialtjänsten om ett samarbete, säger Julia Vasilis.

Positivt merjobb
Därmed blev det socialsekreterarnas uppgift att bedöma behovet och till slut dela ut biljetter och åkpass till de barn och familjer som har ett långvarigt försörjningsstöd.

– Det blev ju ytterligare en arbetsuppgift som lades på socialsekreterarna, men även från dem har vi fått oerhört positiv respons efter förra årets samarbete. De har förmedlat goda nyheter som betytt mycket för de annars väldigt utsatta familjerna, inte minst eftersom deras besök i parken kan ske vilken dag som helst och inte sker på något utpekande sätt, säger Julia Vasilis.

Att företag på detta sätt tar ett samhällsansvar kallas ibland CSR, efter engelskans corporate social responsibility, något som för Lisebergs del uppgick till ett totalt marknadsvärde på 9,5 miljoner kronor, när alla insatser räknades samman 2013.

– Nu har vi samma upplägg som förra året med socialtjänsten, sedan ska vi utvärdera och se om just den delen av vår CSR går att utveckla på något annat sätt, säger Julia Vasilis.