Gullbergsvass är huvudalternativ. Det behövs ett nytt centralbad i Göteborg och nu pågår en fördjupad förstudie som bland annat handlar om var det ska ligga. “Huvudalternativet är Gullbergsvass men vi tittar också på Ringön och Heden” säger Lotta Lidén Lundgren, avdelningschef på utveckling och ekonomistyrning på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Valhallabadet är i dåligt skick och har lösningar som är gamla, omoderna och energikrävande. I våras inleddes en förstudie om ett nytt centralbad i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret fick huvuduppdraget av kommunfullmäktige och idrotts- och föreningsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en kalkyl för själva badet.

– Förstudien gjordes under en intensiv vecka och då tittade vi bara på Gullbergsvass. Det finns många risker med att bygga nära Västlänken och de markförhållanden som finns där. Vi har uppskattat kostnaden till 1,93 miljarder och då inkluderar det centralbadet, grundläggning, detaljplanekostnader, anslutningsavgifter, konstnärlig utsmyckning och parkeringsplatser för bil och cykel på kvartersmark, säger Lotta Lidén Lundgren

Ska gå att genomföra

I september fick idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Älvstranden utveckling att göra en fördjupad förstudie.

– Alternativet är fortfarande Gullbergsvass i första hand, totalkostnaden behöver bli lägre och vi ska titta på alternativa lösningar på Ringön och Heden. Det som är tydligt i det här uppdraget är att underlaget vi presenterar ska vara så pass underbyggt att det går att fatta ett beslut om genomförande.

Utreder kostnaden

 Centralbadet ska innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, minst 2000 läktarplatser, relax, gym, gruppträning och restaurang/kafé.

– Vi ritar om huset eftersom en mindre byggnad kostar mindre. Det finns lika många bassänger, men man har effektiviserat ytorna och bland annat hittat ett annat sätt att placera läktarplatserna. Vi ska räkna på vad det kostar att bygga i Gullbergsvass, men också vad det kostar att placera samma byggnad på Ringön eller Heden. Det har vi inte kommit fram till än, säger Lotta Lidén Lundgren.

Presenteras i mars

Förutom att titta på var det nya centralbadet ska ligga och hur mycket det kommer att kosta görs också bland annat riskbedömning och nyttoanalys. I mars ska rapporten om den fördjupade förstudien presenteras för och behandlas i idrotts- och föreningsnämnden och då blir det också offentligt var badet kommer att ligga någonstans. Ärendet avgörs i kommunfullmäktige. Den beräknade byggtiden är mellan två och ett halvt och tre år. Alternativen för placeringar finns med i “Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som gjordes 2017-2018. Frågan om Valhallabadets framtid är inte något som utreds i detta uppdrag.

Gullbergsvass är huvudalternativet som plats i den fördjupade förstudien om ett nytt centralbad i Göteborg.