Peru ska få dem tillbaka. De 2.000 år gamla Paracastextilierna, som ägs av Göteborgs Stad, ska överlämnas till Världskulturmuseet, som sedan får lämna tillbaka dem till Peru. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen och sätter därmed förhoppningsvis punkt för en utdragen historia för Göteborgs Stads del.

De världsberömda men mycket ömtåliga textilierna kommer från plundrade gravar på Paracashalvön i Peru. På 1930-talet fördes de illegalt till Sverige. De donerades till Etnografiska avdelningen på Göteborgs museum, där de länge var ett dragplåster.

För cirka tre år sedan bad Peru att få tillbaka samlingen och enligt alla nuvarande riktlinjer och regler, bland annat den internationella museiorganisationen ICOM:s etiska regler, är det svårt att ha någon annan åsikt.

Staden kan få vara med och betala för transporter
Göteborgs Stad förfogar över 89 textilier och det statliga Världskulturmuseet över elva stycken. För att göra ett överlämnande till Peru lättare vill kommunstyrelsen att Göteborgs Stads textilier först överförs till Världskulturmuseet, som är en statlig myndighet och bättre lämpad att sköta kontakter och överlämnande än en enskild kommun. Dessutom blir det då bara två i stället för tre parter inblandade.

Stadsledningskontoret konstaterar att det eventuellt kan komma att ställas krav på Göteborgs Stad att vara med och betala för säkerhetsåtgärder och transporter.

”Nivån på sådana kostnader är inte nu möjliga att precisera och eventuella krav på medverkan i finansiering får värderas av kulturnämnden i ett senare skede”, skriver stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret skriver också att en fråga som bör behandlas inför ett överlämnande är hur textilierna hanteras och vårdas såväl vid transport som i sin nya hemvist. Viktigt är också att säkerställa att textilierna kan vara tillgängliga för forsknings- och kunskapsutbyte mellan andra länders museer och kulturintresserade.

Om kommunfullmäktige instämmer med kommunstyrelsen, får kulturnämnden i uppdrag att sköta de praktiska detaljerna kring överlämnandet till Världskulturmuseet, för vidare befordran till Peru.