Lite mindre glas och lite mer tegel. Detaljplanen för det omarbetade ombyggnadsförslaget av Stadsbiblioteket går på onsdagen ut på samråd. När stadsbyggnadskontoret tagit del av synpunkterna ska detaljplanen ställas ut.

Stadsbiblioteket behöver mer plats och ska bygga ut. Förra året avgjordes det parallella uppdraget om hur en ombyggnation av det mer än fyrtio år gamla huset skulle kunna se ut. Den vanns av Erséus Arkitekter som föreslog tillbyggnad genom inglasning på tre sidor av byggnaden.

Förslaget väckte debatt och kritiken handlade framförallt om att hela byggnaden skulle glasas in.

Förslaget har arbetats om

– Med en glasfasad blir den befintliga byggnaden mindre avläsbar, det som är fasad idag blir interiör istället. Man kan säga att den ursprungliga konstnärliga avsikten krockar med dagens bruksvärde. Jag tolkar debatten som en diskussion om arkitekturens egenvärde, säger Christian Jönsson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

Nu har förslaget, som går ut på samråd 30 april, arbetats om. Det ursprungliga förslagets glasfasader har kompletterats med lodräta band av gult tegel för att knyta ihop biblioteket med övriga byggnader runt Götaplatsen.

– Detaljplanen tar hänsyn till de riksintressen som finns på platsen: De monumentala byggnaderna på Götaplatsen och den massiva stenstaden med regelbundna kvarter. Vi har diskuterat med länsstyrelsen och tycker att förslaget behåller platsens monumentalitet. Inglasningen innebär att det blir en volym och inslagen av tegel ger materialkoppling till platsen, säger Christian Jönsson.

Hoppas på beslut före årsskiftet

Den 10 juni ska synpunkterna från de olika remissinstanserna vara inkomna. Under hösten kommer förslaget på ny detaljplan ställas ut.

– Vi hoppas att nämnden kan fatta beslut innan 2008 är slut, säger Christian Jönsson.

Planer och ritningar finns nu tillgängliga på Stadsbyggnadskontorets webbplats (se länk nedan).

80A_12.jpg

Illustration: Erséus arkitekter

Fotnot:
Samrådet pågår 30 april-10 juni 2008 och visas på Stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20 och på Stadsbiblioteket på Götaplatsen. För närmare information om öppettider gå in på länken nedan.