En chans att tycka till. Sedan det öppnades 1933 har Sjöfartsmuseet Akvariet tagit emot miljontals besökare. Att fastigheten är i behov av ombyggnad för att möta dagens behov är uppenbart. Men hur ska byggnaden utformas? Vad ska prioriteras vid renoveringen? Det vill museet få in fler synpunkter på och bjuder därför in till öppet möte den 18 maj.

Sjöfartsmuseet grundades av några av de stora redarsläkterna i Göteborg. Syftet var att sprida kunskap om sjöfarten och inspirera kommande generationer att ägna sig åt de maritima yrkena.

Under lång tid bestod utställningarna framförallt av modeller av båtar och informationstavlor. Under de senaste decennierna har museet allt mer gått mot att skapa dynamiska utställningar som bjuder in besökarna att utforska själva.

Det har också blivit ett större fokus på den yngre publiken. 2015 var hela 73 000 av de totalt 200 000 besökarna barn och unga.

Den förändrade inriktningen har tillsammans med tidens tand skapat ett behov av att rusta upp museet.

– Vi behöver utveckla museet, för det är svårt att få full funktionalitet och tillgänglighet, säger Björn Varenius, museichef.

Vill höra besökarnas synpunkter
Planerna är än så länge bara i sin linda. Just därför vill man bjuda in göteborgarna att tycka till om vad som ska prioriteras i den fortsatta processen. Den 18 maj klockan 18-20 hålls ett öppet möte på Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Där berättar personal från museet vilka behov de ser, visar skisser och bilder och lyssnar på synpunkter.

– Vi kommer sedan att återkoppla resultatet av dialogen genom information på vår hemsida. Det ska vara synligt vad vi gör av det som sägs, säger Björn Varenius.

Akvariet är en av de avdelningar som behöver ses över. Byggnaden är egentligen inte konstruerad för att härbärgera sådana stora mängder vatten. Och akvarierna är svåra att underhålla för personalen.

– De är för stora för att kunna sköta dem från utsidan, men för små för att man ska kunna ta sig ner och sköta dem från insidan.

Förändrad omgivning
En annan fråga är var entrén till muséet ska placeras i framtiden. När Sjöfartsmuséet byggdes skapades en pampig, pelarförsedd entré som vetter åt väster, mot det som idag är en parkeringsplats på Gamla Varvsgatan.

Men sedan dess har omgivningen förändrats, bland annat genom att den högtrafikerade Oscarsleden tillkommit.

Numera tar de flesta besökare gångvägen upp från Karl Johansgatan. Många har svårt att hitta entrén, och väl där upplevs den som trång och bullrig.

– Det är intressant att fundera på den miljö i vilken museet befinner sig. Det ser helt annorlunda ut idag jämfört med när man planerade och byggde museet. De förändringar vi diskuterar idag kan ju även i sin tur komma att påverka omgivningen.

De synpunkter som kommer upp på dialogmötet kan komma att arbetas in i den förstudie som ska bli färdig till hösten. Efter det krävs politiska beslut om budget innan arbetet med projektering och byggnation kan inledas.