Levande historia i Göteborg har fått ett utvidgat uppdrag. Utgångspunkten är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Målgruppen – ungdomar – är fortfarande densamma. Men nu ska brott mot mänskliga rättigheter inom alla typer av politiska system vara grunden för diskussioner om demokrati och människors lika värde.

Levande historia startade 1998 som ett stöd till den nationella kampanjen med samma namn. Syftet vara att skolungdomar skulle få ökad kunskap om förintelsen under andra världskriget.

”Alla ismer och ideologier”

Efter hand utökades uppdraget till att även omfatta brott mot mänskligheten som skett under kommunistregimer och andra totalitära politiska system.

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att utvidga uppdraget ytterligare. Utgångspunkten den här gången är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

– Alla ismer och ideologier omfattas. Det gör uppdraget både lättare och intressantare, säger Lennart Engström, projektledare för Levande historia.

Ger konkreta exempel

Vad det utökade uppdraget innebär i praktiken är för tidigt att säga. Men i uppdragshandlingen understryker man att Göteborg är en multietnisk och multireligiös stad. Drygt 20 procent av invånarna är födda utomlands.

– Uppdraget går ut på att understödja att alla, både nya och gamla medborgare, ska känna sig trygga och bekräftade som göteborgare. Oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller religiös tillhörighet, säger Lennart Engström.

Själva grundtanken med Levande historia är att konkreta historiska exempel ska fungera som underlag för demokratiundervisningen i skolorna.

”Unik plattform för kommun”

Diskussioner kring brott som skett – och sker – mot de mänskliga rättigheterna ska bidra till att motverka fördomar och stimulera till reflektioner om människors lika och okränkbara värde.

– Enligt forskaren, Elisabeth Abiri på Göteborgs universitet, är det unikt att en kommun väljer att ha FN:s deklaration som plattform för en verksamhet, säger Lennart Engström.

levande_historia
Vårt Göteborgs artiklar kring temat Levande historia