Tänker återbruk istället för slit och släng. I Tuve byggs nya Glöstorpsskolan utan att generera byggavfall, vilket annars är ett stort miljöproblem. Genom att från början arbeta aktivt med avfallshantering har bygg− och avfallsentreprenören tillsammans sorterat 100 procent av byggavfallet.

– Att hantera avfall på ett bra sätt kräver engagemang från alla parter i ett projekt − beställare, entreprenör och avfallsentreprenör. Det gäller att arbeta aktivt med frågan och redan från början tänka till och göra det så enkelt som möjligt, säger Therese von Wachenfeld Falemo, miljöingenjör på lokalförvaltningen.

När lokalförvaltningen i Göteborgs Stad upphandlar entreprenör inför nya byggprojekt ställs krav på att byggavfallet ska minska genom att det antingen återvänds, återvinns, eller energiutvinns i värmeverk. I sista hand ska det deponeras.

Måste vara enkelt att sortera

Vid bygget av Nya Glöstorpsskolan har man lyckats sortera 100 procent av byggavfallet.

Louise Goksöyr är arbetsledare på Peab som bygger skolan:

− Vi hade ett gemensamt startmöte tidigt i projektet där vi gick igenom våra sorteringsmål och hur vi på bästa sätt kunde planera för en bra avfallshantering, säger hon.

Vid mötet gick man igenom vilka material som skulle sorteras och var på arbetsplatsen sorteringen skull ske för att bli så lättillgängliga som möjligt.

Elva typer av material sorterades

Inledningsvis hade man åtta olika fraktioner, det vill säga uppdelningar av avfallet; trä, brännbart, deponi, gips, fyllnadsmassor, wellpapp och kartong, skrot och metall samt farligt avfall. De utökades sedan med övrig plast, returplast och el-avfall. Eftersom det inte fanns något glasavfall behövde inte glas vara med bland fraktionerna.

Bland annat kunde 15,5 ton takisolering återvinnas, återbrukad stenfasad användes från ett annat projekt och delar av inredningen från den gamla skolan återanvändas i den nya.

I projektet ser man flera positiva effekter av sorteringen. Det är bättre ordning på arbetsplatsen, underentreprenörerna tar ansvar för sina beställningar när de vet att de måste hantera avfallet och man har börjat tänka återbruk istället för slit och släng.