Enkät via sms. Just nu pågår en nationell studie om sambandet mellan konsumtion av kranvatten och magsjuka. Hittills har ett par tusen personer bosatta i södra Ale svarat på frågor. Nu utökas undersökningen till nordöstra Göteborg som använder vatten från samma vattenverk. Någon liknande studie har aldrig gjorts tidigare.

Enligt forskare kan förväntade klimatförändringar innebära att risken för vattenburen smitta ökar. Men för att kunna följa effekterna av förändringarna behövs en korrekt bild av nuläget.

Därför genomför Livsmedelsverket en enkätundersökning som kartlägger konsumtionen av kallt kranvatten och förekomsten av magsjuka. Studien är en del av EU-projektet VISK som Göteborgs Stad leder.

Utökas till nordöstra Göteborg
Hittills har det bara varit boende i södra Ale som deltagit i studien. Kommunen har valts ut eftersom den motsvarar en svensk medelkommun, både i storlek och sett till antalet fall av magsjuka.

Men nu har Livsmedelsverket bestämt sig för att utöka studien Ale H2O med ytterligare 1.000 personer.

– Det är boende i nordöstra Göteborg som rekryteras. Deras dricksvatten hämtas också från vattenverket i Alelyckan, som har Göta Älv som huvudvattentäkt och Delsjöarna som reserv, säger Olof Bergstedt, adjungerad professor i tillämpad dricksvattenteknik på Chalmers och som jobbar på Göteborg Vatten.

Stor konsumtion av kranvatten
Syftet med studien är att undersöka sambanden mellan konsumtionen av kallt kranvatten, vattenkvalitet och förekomsten av magsjuka. Någon liknande studie har tidigare inte gjorts.

– Vi har väldigt bra vatten i Sverige, och man kan också konstatera att vi dricker mycket kranvatten. Därför är Sverige också mer utsatt om vattenkvaliteten försämras, jämfört med länder som bär hem sitt dricksvatten i flaskor, säger Olof Bergstedt.

Sms-enkät varannan vecka
Efter en inledande telefonintervju får deltagarna frågor varannan vecka, direkt till sin mobiltelefon via sms. De ska svara på hur mycket kallt kranvatten de dricker och hur många gånger de varit magsjuka. Den som varit magsjuk får följdfrågor om symptom och hur länge det pågick.

– Vi vet mycket lite om hur stora mängder kranvatten folk konsumerar. Inte heller vilket roll vattnet spelar för att drabbas av magsjuka, säger Olof Bergstedt.

Göteborg Vatten bidrar med data av vattenkvaliteten från vattenverket. Studien pågår under sammanlagt ett år – varje deltagare får svara på omkring 24 sms-enkäter – och resultatet sammanställs och presenteras under 2013.