Ökar takten för att nå miljömålen. Göteborgs Stad har slutat med att miljödiplomera andra. I stället lägger staden nu allt krut på att stärka det egna miljö- och klimatarbetet och öka takten för att nå miljömålen: en ekologiskt hållbar stad för naturen, klimatet och människan.

Foto: Frida Winter

Göteborgs Stads nya gemensamma miljöledningssystem gör det tydligare vad varje nämnd och bolag behöver göra för att bidra. Och miljöförvaltningen, som tagit fram stadens nya miljö- och klimatprogram, fokuserar även sina egna resurser genom att avsluta miljödiplomeringen. Diplomeringen lever vidare genom Svensk miljöbas.

 Samlat erfarenhet sedan 1995

 Miljödiplomeringen i miljöförvaltningens regi startade för 25 år sedan. Sedan dess har Göteborgs Stad gjort tusentals miljörevisioner i olika verksamheter, spridit kunskap och samlat in mycket erfarenhet.

–  Vi kommer att ha stor nytta av erfarenheterna från miljödiplomeringen nu när det nya miljöledningssystemet införs. Det innebär nya arbetssätt, och miljö- och klimatfrågorna är tänkta att bli en självklar och inbyggd del i varje förvaltnings och bolags verksamhet, säger Petter Kjellgren som i många år arbetat med miljödiplomeringen.

–  Vi som tidigare jobbade med miljödiplomeringen kommer nu istället att driva och samordna stadens miljöarbete och erbjuda andra förvaltningar och bolag stöd och vägledning, säger Petter.

Hotell Liseberg Heden var först ut att få miljödiplom 1995. Foto: Miljöförvaltningen

 VM i friidrott 1995 blev startskottet

Miljödiplomeringen startade här i Göteborg i samband med VM i friidrott 1995. Viljan att på olika sätt miljöanpassa den stora händelsen ledde till att ett samarbetsprojekt etablerades mellan dåvarande miljösekretariatet och miljöförvaltningen. Samarbetet resulterade bland annat i miljödiplomeringen.

Från början var det egentligen ett förenklat miljöledningssystem, där man förutom krav på en miljöpolicy och en tidsbestämd miljöplan fokuserade på praktiska åtgärder som till exempel källsortering, miljövänliga kemikalier, lågenergilampor, ekologiska livsmedel och att inte använda engångsartiklar.

Historiskt har miljödiplomeringen riktat sig till små och medelstora verksamheter. Syftet har varit att kunna ge dem ett alternativ till andra större miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS. Miljödiplomeringen har också erbjudit en metod för miljöanpassningar i samband med evenemang.

 Avvecklades vid årsskiftet

I takt med tidens utmaningar, ny teknik och nya kunskaper har miljödiplomeringen förändrats. 2005 tog miljöförvaltningen initiativ till att bilda Svensk miljöbas, en nationell ideell förening som har en gemensam kravstandard för miljödiplomering.

De verksamheter och företag som vill fortsätta att bli diplomerade kan fortsätta göra det även i framtiden, genom just Svensk miljöbas.

Foto: Frida Winter