Fem helt nya för Göteborg. Trollsländor är vackra och mytiska. Men också praktiska för miljöforskare, eftersom de ofta finns i artrika miljöer. Nu har trollsländorna kartlagts i Göteborg. Hela 32 arter hittades – fem av dem för första gången!

– Vi visste inte vad vi kunde förvänta oss, eftersom vi tidigare bara kartlagt enstaka trollsländearter, säger Karolina Källstrand, miljöutredare på miljöförvaltningen.

– Så detta var roligt och glädjande. Särskilt intressant är kejsartrollsländan, en art som är vanlig i södra och centrala Europa, men som har avancerat norrut de senaste åren.

Kejsartrollsländan har vandrat norrut
För bara några år sedan fanns kejsartrollsländan endast i Skåne och på Öland och Gotland. Nu finns den också i Blekinge, Halland och Jönköpings län. Och alltså även i Göteborg. Troligen är det en följd av klimatförändringarna.
7FA6.jpg

– Kejsartrollsländan är en av de arter som har vandrat norrut, sannolikt på grund av ökade temperaturer, säger Karolina Källstrand.

Inventeringen på 20 olika ställen i Göteborg gjordes i somras av två miljökonsulter.

De fann att det mest trollsländerika området var Holmdammen, med 17 arter. Sedan följde Svankälla, 14 arter och Älsjöns norra ände, 13 arter.

Värdefulla småvatten ska kartläggas
Trollsländan är ett rovdjur som fångar sitt byte i flykten. Men som larv är den helt beroende av vatten, vilket gör den ytterst känslig för förändringar i vattenmiljön, till exempel föroreningar, utdikningar och igenfyllnader. Studier har visat ett samband mellan förekomsten av vissa trollsländearter i ett område och områdets artrikedom. Det gör att man kartlägga värdefulla miljöer genom att leta efter specifika trollsländearter, så kallade indikatorarter.

Inventeringen visar tio områden där en eller flera av de utpekade indikatorarterna förekommer. Resultatet kommer nu bland annat att ligga till grund för en kartläggning av värdefulla småvatten i kommunen. I det arbetet fungerar trollsländorna som indikatorarter.

Förekomsten av trollsländor i Göteborg har rapporterats till Artportalen, den nationella databasen för artobservationer.

1938.jpg

Fyrfläckad trollslända. Foto: Peter Nolbrant