Hård beskärning har gett röta. Almarna i den pampiga allén längs Älvsborgsgatan är gamla och i många fall sjuka. Från hösten kommer de att tas ner i etapper för att ersättas av nya träd. Men sex av almarna är i så dåligt skick att de måste tas ner redan i juni.

Planen är att i etapper under tre år från i höst ersätta de gamla almarna med nya träd. Nedtagningen av almarna kommer inte att påverka trafik eller gångvägar i området.

-Det är breda stråk för både gator, cykel- och gångvägar intill almarna, så det ska inte störa så mycket, säger Johan Blomqvist, parkintendent vid park- och naturförvaltningen.

Almsjuka och röta gör träden instabila
Träden är instabila i varierande grad, dels på grund av almsjuka och dels på grund av en röta inuti träden. Rötan är en följd av att träden har toppats för hårt, något som var populärt att göra för så där 30 år sedan.

-Det är tråkigt att behöva ta ner en sådan här stor och pampig allé. Men tyvärr har de blivit så hårt beskurna att de inte klarat att läka riktigt och därför har det bildats röta i dem. Idag finns det bättre metoder för att minska trädens storlek, säger Johan Blomqvist.

Nya planteras på samma plats
De träd som tas ned på Älvsborgsgatan kommer att ersättas av nya. De planteras direkt i hålen efter de gamla träden. Trots detta kommer det att bli en markant skillnad.

-Vilken sorts träd som ska ersätta almarna är inte bestämt ännu. Den största skillnaden blir nog att det blir mycket ljusare i och kring de fastigheter som träden skuggar idag, berättar Johan Blomqvist.

Sex träd tas ner genast
Sex av träden är i så dåligt skick att de måste tas ner med en gång, redan i juni. De ersätts inte med nya förrän till hösten.