Fokus på covid-19 det senaste året. Sedan mars förra året letar Virologen på Sahlgrenska efter coronavirus i göteborgarnas avloppsvatten. Vattenproverna samlas in och skickas från Gryaabs laboratorium. – Det känns jättebra att kunna bidra till forskningen och smittbekämpningen, säger Lucica Enache, laboratorieingenjör på Gryaab.

Gryaabs laboratorieingenjör Lucica Enache visar dunken med avloppsvatten som skickas till Virologen på Sahlgrenska för analys av halten av coronavirus. Foto: Sofia Cullberg

Det kommunala bolaget Gryaab har till uppgift att rena avloppsvattnet från nästan 800 000 personer i och runt Göteborg. Reningsverket Ryaverket på Hisingen får en vanlig dag in 4000 liter vatten per sekund.

Avloppsvattnet renas från fasta partiklar som kaffesump och toapapper, organiskt nedbrytbart material och från fosfor och kväve. Reningen sker i tre steg, mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Ett helt system av provtagningar

För att kunna styra den här processen har Gryaab ett eget laboratorium som kontinuerligt tar prover på såväl det inkommande orenade avloppsvatten som det renade som går ut i älven.

– I grova drag kan man säga att vi dels kontrollerar att vattnet vi släpper ut uppfyller vår utsläppsvillkor, och dels kontrollerar vi status på det inkommande orenade avloppsvattnet för att styra våra egna reningsprocesser, säger Lucica Enache.

För det här krävs ett helt system av provtagningar på olika platser i systemet och analyser som delvis görs på Gryaabs eget laboratorium och delvis på externa lab. En viktig plats är den automatiska insamlingen av det inkommande vattnet.

Virus, bakterier, läkemedelsrester och narkotika

Var sjätte minut samlas ett litet prov in och samlas i en dunk. Allt som allt är det flera hundra prover om dagen. Provtagningen är kopplad till flödena och när det kommer mycket vatten till reningsverket blir det ännu fler prover.

Det mesta av de insamlade vattenproverna används av Gryaab själva, men en del går vidare och används för andra syften. Som att spåra coronavirus.

– Vi har i flera år bidragit med vattenprover för spårning av olika ämnen. Det kan vara virus och bakterier men också till exempel läkemedelsrester och narkotika, säger Lucica Enache.

Virologen får en dunk varje vecka

I våras fick Gryaab en förfrågan från Virologen på Sahlgrenska om de kunde bidra med vattenprover till deras forskning. Så nu får de varje vecka en stor dunk av det orenade avloppsvattnet som Gryaab automatiskt samlar in och där de sedan kunnat följa hur halterna av coronavirus hos göteborgarna har ändrats över tid.

Gryaabs medarbetare har också samlat in vattenprover från andra delar av tunnelnätet och bidragit med kunskap om flöden och mängdberäkningar.

Underlättar planering av covid-vården

Virologens forskning har uppmärksammats och resultatet av vårens mätningar publicerades i en rapport i den vetenskapliga tidskriften Water Research i november 2020. Där konstateras att man kan se en ökning av virus i vattnet 19 till 21 dagar innan sjukhusen fick en ökning av antalet inlagda covid-patienter. Information som underlättar för vården att planera sin verksamhet. Man kunde också se att virusmängden i avloppsvattnet varierade i olika delar i regionen vid olika tidpunkter.

– När det gäller coronaviruset är det ju inte vi som gör själva analysen. Men det känns väldigt bra att vara med och bidra till den här viktiga pusselbiten i kampen mot coronaviruset, säger Lucica Enache.