Hållbart och hyggesfritt. Göteborgs Stad är en av de kommuner i Sverige som äger mest skog. Skogen är en viktig resurs för alla göteborgare och det finns en tydlig policy för hur den ska förvaltas. Under senare tid har det även funnits intresse – både i Sverige och EU – för att få veta mer om hur Göteborg sköter sin skog.

Göteborgs Stad äger omkring 11 000 hektar skogsmark och annan trädbevuxen naturmark. Med den siffran ligger staden på topp 10 över kommuner i Sverige som äger mest skog. Till stor del finns den på Hisingen och i Angered ut mot Lerums kommun. Park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret delar på skötseln.

– Park- och natur ansvarar för mark som har stor frilufts-, natur-, eller kulturvärden enligt översiktsplan, samt parker som Slottsskogen och naturreservat som Vättlefjäll. Det handlar om 6 000 hektar, förklarar Torsten Andersen som är skogsansvarig på fastighetskontoret.

– Vi på fastighetskontoret förvaltar den produktiva skogen. Det är mark – just nu cirka 5 000 hektar – som tillhör markreserven och är utanför detaljplan, fortsätter han.

Inga kalhyggen

2014 antog fastighetsnämnden en skogspolicy för den mark som sköts av fastighetskontoret. Den har tre övergripande mål: att öka friluftslivet, öka den biologiska mångfalden och att driva ansvarsfull skogsskötsel.

– Det innebär att vi till exempel inte har några kalhyggen. Skogen tillåtas bli äldre än i konventionellt skogsbruk, och virkesförrådet ökar. Genom olika former av plockhuggning föryngrar vi skogen på ett mer naturnära sätt, och samtidigt fokuserar vi på produktion av sågtimmer. Detta förbättrar inte bara mångfalden i skogen utan även skogsekonomin.

Hyggesfritt skogsbruk har varit ett omtalat ämne de senaste åren och Göteborgs Stad är unik med sin policy som anger att det ska vara helt hyggesfritt. Internationellt är frågan om hållbart skogsbruk också stor. En ny EU-skogsstrategi för 2030 publicerades förra året, och i våras var Göteborgs Stad genom enhetschef för skogsförvaltning, Xavier de Maupeou, inbjudna av EU-kommissionen för att prata om fastighetskontorets skogsförvaltning.

Talade på skogskonferens

Nyligen var Torsten och Xavier i Örebro på en skogskonferens och talade inför 100 deltagare – från bland annat andra kommuner, offentliga- och privata markägare, samt berörda myndigheter och organisationer – om stadens skogsbruk. Ett av många tillfällen där Göteborgs Stad blivit ombedd att berätta inför andra om sin skogsvision.

– Vi berättade om hur vi jobbar för att utveckla en naturnära skogsskötsel. Till exempel att vi återskapar våtmarker och ökar andelen död ved i skogen, som en del av arbetet för att gynna sällsynta och rödlistade arter. Det finns ett stort intresse för hur vi hanterar friluftslivet och hur vår dialog ser ut med myndigheter, jaktlag och föreningar som mountainbike- och orienteringsklubbar.

Pandemin gav en skjuts

Staden har arbetat hårt i många år för att skapa intresse för skogen och få ut invånarna i skogen. Coronapandemin gav en skjuts i arbetet.

– Skogen har ett socialt värde och vi ser nu en efterfrågan på naturvandringsleder, grillplatser och liknande. Vi visar att det går att ha ett skogsbruk där man även bjuder in folk till friluftsliv. Lite okonventionellt i Sverige men helt normalt i resten av Europa, säger Torsten Andersen.

Ett mål med fastighetskontorets skogspolicy är att öka friluftslivet. Här bygger skogsteknikerna en rastplats i skogen.