Taxehöjning i Göteborg från 1 januari. Taxan för avfall, vatten och avlopp höjs i Göteborg från 1 januari 2022.  Avgiften för avfall höjs med i genomsnitt åtta procent och för vatten och avlopp med tolv procent.

Höjningen av avfallsavgiften beror på ökad skatt för att bränna avfall. Det tog regeringen beslut om 2019, skatten infördes 2020, höjs stegvis under tre år och målet är att minska mängden avfall som går till förbränning. Även priset på utsläppsrätter har ökat.

Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad får också ökade kostnader när kommunen tar över insamling och återvinning av returpapper. Det beror på att producentansvaret för returpapper avskaffas.

Utbyggnad och nya miljökrav

Inom de närmaste tio åren kommer många ledningar och anläggningar för vatten och avlopp att behöva bytas ut i Göteborg. Vatten- och avloppssystemet behöver också byggas ut i takt med att staden växer. Verksamheten har dessutom nya miljökrav att leva upp till. Det här gör att kostnaden för vatten- och avlopp ökar mer än den allmänna prisutvecklingen. Det är inte unikt för Göteborg utan många andra kommuner behöver också höja taxan de kommande åren.

Höjningen av avfallsavgiften blir ungefär 150 kronor per år för ett genomsnittligt villahushåll som sorterar ut matavfall. För vatten och avlopp handlar det om cirka 900 kronor mer per år. Engångsavgiften för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp höjs med 20 procent.