Donsös spillvatten leds till Ryaverket. Efter nästan 50 år i tjänst stängs Donsö reningsverk och ersätts av två mil långa avloppsrör som leder spillvattnet till Ryaverket. För de 140 miljoner kronor som byggandet kostat får man förbättrad havsmiljö, minskad övergödning och förutsättningar för en positiv samhällsutveckling.

Tekniken för vattenrening har utvecklats rejält de senaste åren och det gamla reningsverket på Donsö har haft begränsade möjligheter att hänga med i utvecklingen. Störst problem har man haft med kvävereningen och tidvis även utsläpp av mindre renat avloppsvatten. Utsläpp som leder till övergödning av havet, vilket i sin tur kan rubba ekosystemet.

När spillvattnet från öarna i södra skärgården nu istället leds i rör på havsbottnen till det moderna Ryaverket på Hisingen renas vattnet till mycket låga halter av övergödande ämnen, innan det släpps ut i havet.

Slut på slamtransporter
Kapaciteten i det nya systemet är dessutom avsevärt högre, vilket gynnar samhällsutvecklingen i skärgården eftersom det ger möjlighet till en fortsatt utbyggnad på öarna. Dessutom upphör slamtransporterna över Donsö och Styrsö och miljön vad gäller lukt och buller blir betydligt bättre. De pumpstationer som byggts har utrustats med reservkraft och ambitionen har varit att deras utseende ska passa in i skärgårdsmiljön.

Projektet har tagit fem år att genomföra och kostat 140 miljoner kronor, varav de sjöförlagda ledningarna står för 70 miljoner kronor. De 20 km långa ledningarna är Nordens längsta sjöförlagda spillvattensystem.

7E12.jpg