Bergsjöborna är bäst på att resa kollektivt, Torslandaborna sämst. De som bor i Majorna tar gärna cykel till jobb och skola. Medan invånarna i Linnéstaden ofta tar sig fram till fots. Det visar en ny undersökning av göteborgarnas resvanor.

Undersökningen ingår i den miljöenkät som Göteborgs Stad gör vartannat år. Den här gången har man även studerat hur miljöanpassade göteborgarnas resvanor är. Resultatet visar stora skillnader mellan hur ofta invånarna i olika stadsdelar använder sig av kollektivtrafiken.

– I Bergsjön är det 50 procent som åker kollektivt till jobb och skola, vilket är en utmärkt siffra. I Torslanda är motsvarande siffra bara nio procent, säger Johan Müllerström, miljöutredare på Göteborgs Stad Miljöförvaltningen.

Dålig kollektivtrafik i Torslanda

Förklaringen ligger delvis i att Torslandas kollektivtrafik är sämre utbyggd. Där är det i stället över 50 procent som i första hand kör bil för att ta sig till och från arbetet.

– Det är ett glest byggt område och varje hushåll oftast en eller två bilar. De som flyttar dit är för det mesta människor som har bil. Det finns nästan bara en väg till och från Torslanda, och den är nästan alltid igenkorkad under rusningstid, säger Johan Müllerström.

Projekt kring väg 155

Han påpekar att planer finns på flera olika projekt för att omvända Torslandaborna till att åka mer kollektivt.

– Bland annat har Trafikkontoret ett projekt kring väg 155 som ingår i årets ansökan om pengar ur Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram, så kallade Klimp-pengar.

Att Bergjsöborna är så duktiga på att resa kollektivt har dels att göra med socioekonomiska faktorer, dels med att både buss och spårvagnstrafik är en inbyggd del i stadsdelens struktur.

– Där finns bra trafikförhållanden med två spårvagnslinjer som går genom hela Bergsjön och även flera bussar och hållplatser, säger Johan Müllerström.

Bilpendling vanligast

När det gäller gång- och cykeltrafik toppas listan av invånarna i de mer centralt belägna stadsdelarna Centrum, Linnéstaden och Majorna. En fjärdedel av alla Majbor tar cykeln till jobb eller skola. 19 procent av de som bor i Linnéstaden går.

Sammanlagt för hela Göteborg svarade 28 procent att de själva kör bil, en dryg fjärdedel att de åker kollektivt, nästan lika många att de samåker/skjutsar och resten cyklar eller går.

Fotnot:
Procentsatserna bygger på att samtliga svarande i Göteborg är medräknade. Siffrorna blir generellt sett högre om man tar bort de ålderspensionärer, sjukskrivna med mera, som i dagsläget ingår i gruppen bortfall, det vill säga de som svarat att frågan ej är aktuell i deras fall.

Läs också:
Göteborgarna ger närmiljön bättre betyg [2006-11-29]