Först ut i satsning för tystare stad. Sedan bullerskärmarna kom upp har lekmiljön blivit lugnare för barnen på Montessoriförskolan Trädet i Högsbo. Det är den första av minst 17 förskolor som ska få tystare utemiljö under de närmaste åren. Satsningen på att bygga bullerskärmar är en del av Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller.

Trafiken på Högsboleden strömmar oavbrutet förbi, bara några tiotals meter från Montessoriförskolan Trädet. Både föräldrar till barnen, personal och personer som bor i området har länge önskat sig bullerskärmar. I januari i år kom de på plats.

– Man hörde trafiken mycket mer innan. Nu när skärmarna har kommit upp märker man att det är mer dämpat. Det gör att det blir en lugnare miljö att vistas i, för oss som personal och för barnen, säger Johan Claesson, förskollärare och chef.

Åtgärdsprogram ska minska bullret
Nu pågår arbetet med att planera bygget av bullerskärmar även vid två förskolor i Landala. Totalt finns 45 förskolor i Göteborg där ljudnivåerna utomhus överstiger det nationella riktvärdet 55 decibel. År 2020 ska ljudnivån ha minskat på minst 17 av dem, enligt ett åtgärdsprogram för att minska bullret i staden.

Den absolut största källan till buller i Göteborg är trafiken. Förutom att skärma av ljudet kan åtgärderna även handla om att styra trafikflödena så att de stör så lite som möjligt. Andra metoder är att leda undan trafik från bostadsområden och att sänka hastighetsbegränsningarna.

Simuleringar visar vad som har bäst effekt
Till grund för arbetet med att skapa bättre ljudmiljöer i staden finns en kartläggning. Den blev färdig i slutet av 2014 och grundar sig på statistik över antalet fordon samt körhastigheter på gator och vägar runt om i Göteborg.

I programmet som kartläggningen är skapad i går det även att göra simuleringar, för att hitta de åtgärder som har störst effekt.

– Man kan kolla vad som händer om man ändrar till exempel hastighet, trafikflöden, andelen tung trafik eller om det kommer nya byggnader. Då kan man se vad det får för inverkan, säger Maria Holmes, miljöutredare.

50FC.jpg