Inte en enda sandödla, men Göteborgs första fynd av citronfläckad kärrtrollslända. År 2009 bjöd på både dåliga och goda nyheter när miljöförvaltningen sökte efter hotade ödlor och småkryp i Göteborgsområdet.

Miljöförvaltningen gör kartläggningar av känsliga och skyddsvärda arter för att få in fakta om särskild hänsyn behöver tas när nya områden ska exploateras.

Sandödla förväxlas lätt med skogsödla

Under 2009 har förvaltningen låtit experter från bland annat Göteborgs naturhistoriska museum leta efter sandödla, citronfläckad kärrtrollslända samt skalbaggarna bred paljettdykare, bred gulbrämad dykare och källsnabblöpare. Alla utom källsnabblöparen är listade som skyddsvärda enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.

Miljöförvaltningen har i många år fått rapporter om att sandödlan finns i Göteborg, men under inventeringen i år gjordes inte ett enda fynd. En del rapporter är troligen förväxlingar med den snarlika skogsödlan.

Trivs bäst i öppna landskap

– Vi har bara ett enda säkerställt fynd av sandödla, från Gatersered i sydvästra Göteborg sommaren 2008, säger Karolina Källstrand, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Förmodligen finns sandödlan nu bara i södra delarna av Göteborg, vilket är naturligt eftersom man vet säkert att den finns i Kungsbacka. Ödlan trivs bäst i öppna, sandiga eller klippiga områden.

– Många sådana områden har försvunnit i samband med exploateringar. Kanske har sandödlan försvunnit samtidigt, men helt säkert vet vi inte om den faktiskt har varit etablerad här, säger Karolina Källstrand.

Första fynden i Göteborg och i Bohuslän

Den citronfläckade kärrtrollsländan har inte tidigare inventerats i Göteborg. Däremot finns många fynd från andra platser i Västra Götaland.

– Nu letade vi på ett 20-tal ställen och hittade den på två lokaler på Hisingen. Det är kul eftersom det är de första fynden i Göteborg och även Bohuslän, kommenterar Karolina Källstrand

Skalbaggen källsnabblöpare är inte listad som skyddsvärd, men Göteborg har ett särskilt ansvar för den arten, eftersom en stor del av den svenska populationen anses finnas här. Den trivs i fuktiga och leriga rasbranter längs vattendrag.

Källsnabblöpare finns kvar i kommunen

– Förra året inventerade vi längs Lärjeån och Säveån. Då hittades den inte, så vi funderade på om den kunde ha försvunnit, säger Karolina Källstrand.

Vintern 2008 gick ett stort skred vid ett biflöde till Lärjeån. Miljöförvaltningen passade på och lät göra en inventering i somras, för att se om skalbaggen hade hunnit kolonisera sig där.

– Just där hittades inga källsnabblöpare, men däremot nedströms på flera lokaler. Så nu är det bevisat att den finns kvar i kommunen och det är roligt, säger Karolina Källstrand.

371A_2.jpg

En sandödla (t v) kan vara lätt att förväxla med en skogsödla (t h). Foto: Anders M Nilsson