Tillsyn i tre kommuner. Bara en av elva undersökta golvbutiker ställde kemikaliekrav på sina leverantörer. Ofta vet säljarna inte vilka kemikalier golven innehåller, visar en undersökning av butiker i storstäderna.

Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö samarbetar sedan 2010 med tillsynen av kemikalier ute i samhället.

Den här gången valde man ut elva golvbutiker, varav fyra i Göteborg, för att kolla kunskaperna om kemikalieinnehållet och de regler som gäller i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Få kände till informationsplikt
Resultatet var ganska nedslående i alla städerna. Bara i tre butiker av elva fanns kunskap om Reach.

Tre av de fyra butikerna i Göteborg kände inte till Reach eller dess kandidatlista över särskilt farliga ämnen eller den informationsplikt som Reach kräver.

Informationsplikten innebär att återförsäljare i alla led, alltså även butiker, inom 45 dagar ska kunna svara på om en vara innehåller ett ämne på kandidatlistan, om halten överstiger 0,1 procent.

Kunderna frågar sällan
Visserligen hade tio av de elva butikerna någon rutin för att kunna svara på kunders frågor om kemikalieinnehållet, oftast helt enkelt att ta kontakt med leverantören och fråga. Men för nästan var tredje vara kunde butikerna inte ge ett fullgott svar, trots påstötningar.

En ”ursäkt” var att intresset från kunderna är mycket litet. I princip alla butiker säger att de aldrig, eller bara vid enstaka tillfällen, får sådana frågor från kunderna.

I en vara fanns ett ämne från kandidatförteckningen i Reach. Det var ett plastgolv som innehöll ftalatmjukgöraren DIHP, men eftersom inspektörerna inte fick in fullständig information om alla varor är det möjligt att fler av de sammanlagt 23 produkterna innehöll ämnen från listan.

Rapport till Kemikalieinspektionen
Flera av varorna innehöll kemikalier med oönskade egenskaper, till exempel golv som var antismuts- eller antistatbehandlade eller behandlade med bekämpningsmedel (biocider) för att förhindra angrepp från insekter.

Ett exempel på antismutsbehandling är teflon, ett varumärke som innehåller det perfluorerade ämnet PFTE (polytetrafluoretylen). Vid tillverkningen av teflon används ämnet perfluoroktansyra, PFOA. Enligt tillverkaren finns PFOA inte kvar i den färdiga produkten men tillverkningen har historiskt varit en källa till stora utsläpp till miljön, enligt rapporten.

Städerna går nu vidare med rapporten till Kemikalieinspektionen, som ansvarar för tillsyn över tillverkare och importörer. Samarbetet kommer att fortsätta med fler projekt på kemikalieområdet under 2012.