Lågkonjunkturen har positiva miljöeffekter för Göteborg – både trafiken och avfallsmängderna minskar. Samtidigt väljer allt fler att cykla eller åka kollektivt. Det visar miljöförvaltningens Miljörapport 2008 som också konstaterar att flera av de lokala miljökvalitetsmålen är svåra att uppnå.

I årets miljörapport görs den allra första uppföljningen av de fem lokala kvalitetsmål som hittills har antagits av fullmäktige.

640A.jpg
De lokala mål som är svårast att nå är begränsad klimatpåverkan, frisk luft och giftfri miljö.

– När det gäller målet frisk luft har Göteborg alltid haft problem att klara lagstiftningens krav för kvävedioxid. Det lokala miljömålet är ännu tuffare och en stor utmaning, säger Svante Sjöstedt på miljöförvaltningen.

Storskaliga förändringar krävs

– Däremot minskar de hälsofarliga partiklarna. En förklaring är att dubbdäcken minskar.

Målet för begränsad klimatpåverkan är mycket svårt att uppnå. 2050 bör utsläppsnivån av fossil koldioxid per person och år ligga långt under två ton. Detta för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Förra året släppte göteborgarna ut 5,9 ton per person.

– Det krävs storskaliga förändringar, någon snabb lösning finns inte. Det handlar om att gå över till energieffektiv och miljövänlig teknik och stadsplanering, säger Svante Sjöstedt.

Inpendlingen minskar

När det gäller giftfri miljö finns dock en svag positiv trend. Förekomsten av gifter i barns vardag minskar liksom förorenad mark, även om mycket sanering återstår. Ämnen som har särskilt negativ miljöpåverkan minskar också tack vare företag som aktivt arbetar med att minska användningen.

En annan positiv utveckling är att vägtrafiken minskar, särskilt inpendlingen från kranskommunerna. Samtidigt väljer fler att ta cykeln, spårvagnen eller bussen.

– Det är ett trendbrott. Förmodligen hänger de förändrade resvanorna ihop med lågkonjunkturen. Fast man hoppas förstås att det delvis också beror på ett miljötänkande, säger Svante Sjöstedt.

Hushållen fortfarande dåliga på sopsortering

739C.jpg
En annan typisk konjunkturmätare är mängden hushållsavfall. Förra året slängde den genomsnittlige göteborgaren 438 kilo, vilket är 17 kilo mindre än året innan.

Av det var 257 kilo restavfall, 17 kilo biologiskt avfall, 72 kilo grovavfall, 2,2 kilo farligt avfall, 10,8 kilo elavfall och 79 kilo returpapper och förpackningar.

Men hushållen är fortfarande dåliga på att sortera soporna.

”Bara 46 procent av soporna hamnar rätt”

– Plockanalyser visar att mycket av restavfallet skulle kunna komposteras eller återvinnas. Det är bara 46 procent av soporna som hamnar rätt, säger Svante Sjöstedt.

Miljöförvaltningens arbete med att anpassa de nationella miljökvalitetsmålen fortsätter. Senast 2010 ska samtliga tolv nationella mål vara anpassade till lokala förutsättningar.

– Ett metodiskt arbete som både ökar vår kunskap och ger en bra överblick över hur det ser ut just i Göteborg. Vi har hittat flera nya indikatorer tack vare det arbetet, säger Svante Sjöstedt.

14BA.jpg

Foto: Klas Eriksson