På prov inom föreningslivet. Genom att åka tillsammans kan vi minska utsläppen av växthusgaser. Men att samåka kräver tillit. Därför testas en ny plattform för samåkning inom föreningslivet – där det redan finns ett uppbyggt sammanhang med tillit. Satsningen är möjlig genom en samverkan mellan offentliga aktörer som Göteborgs Stad och civilsamhället.

Den så kallade plattformen är en hemsida för samåkning som går att komma åt direkt i telefonen och den byggs också in på föreningarnas egna hemsidor. Foto: Skjutsgruppen

Till 2030 ska Sveriges utsläpp av växthusgasutsläpp minska med 70 procent. Inrikestransporter står för en tredjedel av utsläppen, vilket gör samåkning till en given strategi för att minska utsläppen. Det kräver dock tillit, vilket tar tid att bygga upp.

– Tid som vi inte har. Därför utgår vi från ett sammanhang där det redan finns – i föreningslivet, säger Kristina Eberth, planeringsledare på förvaltningen för demokrati och medborgarservice.

”Vi behöver jobba ihop”

Genom föreningen Skjutsgruppen, som driver projektet, och Umeå kommun bidrar Göteborgs Stad till möjligheten att lansera en ny plattform för samåkning.

Över 300 000 medlemmar i Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Skjutsgruppen ska få testa plattformen. Genom den kan medlemmarna be om eller erbjuda platser, både inom sin förening och i de andra anslutna föreningarna.

– Vi klarar inte av att ställa om själva och behöver jobba ihop med civilsamhället. Satsningen ger oss även en möjlighet att lära av varandra, att se hur andra löser utmaningarna vi står inför.

Tillit som verktyg till förändring

För demokrati och medborgarservice finns ytterligare ett skäl att delta i projektet. En del av förvaltningens arbete är att stötta projekt som bidrar till ökad tillit människor emellan.

– Tillit är en grundläggande byggsten till ett demokratiskt samhälle. Göteborgarna behöver känna tillit till staden och tvärtom och inte minst till varandra. Genom att tro på varandras kapacitet och välvilja kan vi bygga en demokrati. Och undersökningar visar att det är när tilliten saknas som demokratin hotas, genom att vi till exempel inte går och röstar eller ifrågasätter varandras budskap.

Kristina Eberth menar att satsningen på en samåkningsplattform även är ett sätt att testa om tillit även kan fungera som ett verktyg i sammanhang som annars inte är så etablerade för staden, till exempel för att genom tillitsbaserade verksamheter bidra till minskade klimatutsläpp.

Samlar in öppna data

Via plattformen kommer data samlas in för att få bättre beslutsunderlag till omställningsarbetet.

– Det är öppna data som vi delar med oss till andra offentliga aktörer, företag eller civilsamhället för att tillsammans kunna arbeta mot ett mer klimatsmart samhälle.

Kristina Eberth berättar att det kommer in många frågor från andra föreningar som undrar om de kan delta.

– Svaret är ja. Alla föreningar i Göteborgsområdet är välkomna. Ju fler som deltar – desto mer tillit, data och minskade utsläpp!

Satsningen på en samåkningsplattform är en del av projektet Vi knyter ihop civilsamhället genom samåkning som finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.